Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Beschrijving

Dit project is een doorstart van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in substraatteelten.

Werkpakket 1: Telen met toelating van meer natrium II
In werkpakket 1 worden de verschillende oplossingsrichtingen zoals deze zijn ontwikkeld binnen Telen met toelating van meer natrium doorontwikkeld. Het belang van dit onderdeel is groot, daar in recirculerende systemen vaak natrium een belangrijke knelpunt is om verregaand te kunnen recirculeren. Uit het lopende project komen interessante, veelbelovende mogelijkheden naar voren, die echter nog verdere doorontwikkeling nodig hebben.

Werktpakket 2: Invloed van filtratie
In werkpakket 2 wordt onderzocht in hoeverre met andere filtertechnieken en/of het beter inzetten van filtertechnieken gemakkelijker de doelstelling om te komen tot een (nagenoege) nullozing kan worden gerealiseerd. Het filterspoelwater blijkt namelijk een punt van aandacht te zijn en een mogelijk knelpunt in het kunnen realiseren van een nullozing. Tevens hebben de filters invloed op de werking van andere waterbehandelingssystemen en de toevoeging van weerbaarheidsverhogende stoffen.

Werkpakket 3: Invloed toegevoegde producten op waterkwaliteit
In het laatste werkparket wordt een methode ontwikkeld waarmee ingeschat kan worden in hoeverre toegevoegde producten schade kunnen toebrengen in de emissieloze teelt. Verschillende producten zullen worden getest; te denken valt aan reinigingsmiddelen en weerbaarheidsverhogende stoffen.

Dit project wordt gefinancierd door: KIJK io/Glastuinbouw Nederland (WP1 en WP3), Topsector T&U en TKI Watertechnologie (WP2),  Elektravon/Haket (WP1), YARA (WP1), Priva Horticulture BV (WP2), UVAR Holland BV (WP2), Fiber Filtration (WP2), Stowa (stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw) (WP2), Moor Filtertechniek (WP2), Hortispeed (WP2), Agrozone BV (WP3), overige private partijen (WP3) en LNV (alle werkpakketten). Het is een project binnen de koepel PPS Glastuinbouw Waterproof van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Resultaten

Onderzoek gerbera
Er is hernieuwd onderzoek gedaan naar de effecten en grenswaarden voor Na bij gewassen. In het eindrapport (zie bijlage) wordt verslag gedaan van de effecten van verhoogd Na in een gerberateelt en wordt de huidige grenswaarde van Na geëvalueerd. De proef bestond uit een aantal behandelingen, waarbij Na oploopt terwijl de EC gelijk blijft en de kationenconcentraties zonder natrium afnamen. De oplopende Na concentraties waren: 5, 10, 15, mmol/l vanaf de start van de teelt en er waren twee behandelingen met 15 mmol/l met startdatum respectievelijk 1/6 en 1/7. In alle gevallen is telkens de K-Ca-Mg verhouding aangepast om de gestegen Na te compenseren.
Geen effect van verhoogd Na was te zien op het aantal bloemen. Wel bleken de gemiddelde bloemgewichten licht af te nemen bij stijgend Na. De productie over het gehele jaar volgde dezelfde trend met minimale verschillen tussen de behandelingen. Bij het oplopen van Na blijken de nutriënten voor gerbera nog steeds in voldoende mate beschikbaar te zijn. Alleen bij het hoge Na-niveau van 15 mmol/l blijkt het lastig om K voldoende op peil te houden. Er was geen effect van Na op het vaasleven. De Na opname van gerbera blijkt aanzienlijk en bedraagt circa 16% van de heersende concentratie in de wortelomgeving. Dit betekent dat bij een concentratie van 10 mmol/l Na in de drain de gemiddelde opnameconcentratie rond circa 1.6 mmol/l zal zijn.
Dit ligt ver boven de gemiddelde input via water uit omgekeerde osmose of van regenwater, zodat geconcludeerd kan worden dat voor de meeste bedrijven oplopend Na geen bedreiging zal vormen of een reden tot spui. Zelfs periodiek bijmengen van leidingwater, waarvan bij sommige herkomsten de Na-concentraties hoger zijn dan 1.6 mmol/l, zal niet snel leiden tot een waarde die uitkomt boven de grenswaarde voor Na in de drain. De huidige Na grenswaarde is 6 mmol/l. Op grond van de resultaten van deze proef kan deze grenswaarde veilig worden verhoogd tot 10 á 12 mmol/l Na in de drain.

Projectnummer W19002
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR en Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer