Nieuws

Ondergrondse waterberging met ASR succesvol

Continue beschikbaarheid van een zeer goede en betrouwbare kwaliteit zoet water is een randvoorwaarde voor de moderne intensieve glastuinbouw. Voor Nieuw Prinsenland (in ontwikkeling sinds 2010) was deze beschikbaarheid niet...

Lees meer
Meer Nieuws

Onderzoeken en projecten

COastal Aquifer STorage and Recovery Fase II

Lopend

De toenemende watervraag, Klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoet water, vooral tijdens perioden van droogte. Men moet daardoor een beroep doen op...

Lees meer

Emissieloos Telen

Lopend

Met een consortium van bedrijven en organisaties wordt in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een concept voor een emissieloze kas getest en gedemonstreerd. Doel van het onderzoek is te laten zien dat (en hoe)...

Lees meer

Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum

Lopend

Dit project betreft industrieel onderzoek naar de behandeling van het (gezamenlijk) spuiwater van de glastuinbouwbedrijven in Berlikum met als doel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het...

Lees meer
Meer Onderzoeken en projecten