Toekomstbestendig snijbloemen telen op water

Beschrijving

Doel:
Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat gedemonstreerd kan worden onder praktijkomstandigheden.

Projectbeschrijving:
Het centrale onderwerp van dit project is de drijvende teelt van de snijbloemen Chrysant, Lisianthus, Matricaria en Campanula. Deze productiemethode heeft veel potentie
maar is nog niet voldoende uitgekristalliseerd voor grootschalige toepassing in de praktijk. De drijvende teelt biedt veel voordelen: het is een van ondergrond gescheiden, volledig gesloten systeem waardoor de emissie nihil is, maar waardoor er ook efficiënt kan worden omgegaan met water en meststoffen. Het aardgasgebruik is fors lager doordat er niet gestoomd hoeft te worden en er op een lagere temperatuur geteeld kan worden. Het systeem levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ‘License to produce’. Ook zijn planten in dit systeem zeer mobiel en dat biedt volop mogelijkheden voor vergaande automatisering en verbetering van arbeidsomstandigheden.
De afgelopen 4 jaar is onderzoek uitgevoerd binnen het, door Kas als Energiebron meegefinancierde PPS-project “Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen (bedekte teelt). Hier is de belangrijke conclusie getrokken dat de drijvende teelt van snijbloemen voldoende potentie heeft om uit te groeien tot een volwaardig, rendabel en duurzaam alternatief teeltsysteem.

Dit project bouwt daar op voort in de volgende werkpakketten:
[1] Verbetering gewasontwikkeling op basis van monitoring met sensoren,
[2] Drijvende teelt in de praktijk,
[3] Geschiktheid cultivars en
[4] het testen van systeemonderdelen.
[5] Kennisdeling en demonstratie
De prioriteiten en de fasering van het onderzoek wordt daarbij afgestemd op de gewas specifieke vraagstukken. Zo heeft de ontwikkeling van teeltstrategieën (teeltrecepten) - mede op basis van sensoren – een zeer hoge prioriteit bij Chrysant, Lisianthus en Matricaria. Bij Lisianthus zal het onderzoek zich daarbij concentreren op de mogelijkheden van langdurig telen op dezelfde voedingsoplossing. Bij Lisianthus en chrysant heeft daarnaast cultivargeschiktheid een hoge prioriteit. Omdat de ervaring met Campanula op dit systeem nog beperkt is zal het onderzoek zich bij dit gewas focussen op de potentie van het systeem voor dit gewas. Het vervolgens opzetten van praktijkproeven vindt – bij alle gewassen - alleen plaats als de resultaten van de eerste fase dat rechtvaardigen.

Projectnummer W23002
Startdatum 01-01-23
Einddatum 31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder Vertify

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer