Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die u op uw bedrijf kunt uitvoeren. Denk aan de stookinstallaties, opslag en hergebruik van verschillende watersoorten, de afscherming van assimilatiebelichting en het opslaan van producten. De regels zijn bedoeld om een negatief effect op water, bodem, lucht en leefomgeving zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Om die reden zijn ook normen voor geluid en voorschriften met betrekking tot geur opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit streeft de overheid naar het vereenvoudigen van de regelgeving en het verminderen van administratieve lasten. Steeds meer bedrijfsactiviteiten vallen daarom onder de werking van dit besluit. Er is dan geen omgevingsvergunning meer nodig, maar slechts een melding. Bedrijfsspecifieke voorschriften worden vervangen door algemene regels (doel- en middelvoorschriften) die van toepassing zijn bij het uitvoeren van activiteiten.

Lees hier meer over de regels van het Activiteitenbesluit.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van water in alle wateren. Alle Europese wateren moeten in 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en in heel Europa moet duurzaam worden omgegaan met water. De bescherming van alle wateren heeft betrekking op rivieren, meren, kust- en grondwateren.

De lidstaten moeten bij de EU rapporteren over de waterkwaliteit. Landen waarin de 'goede toestand' van het water nog niet is bereikt, moeten aangeven welke maatregelen worden genomen om dit doel te bereiken. De termijn voor het bereiken van het doel kan worden nog verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee de uiterste datum voor het behalen van het doel op 2027 komt.

Deze Europese verplichting heeft tot gevolg dat een land de verplichtingen opleggen aan de partijen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater negatief beïnvloeden. Meer informatie.

KasWaterWeter

De KasWaterWeter leidt u langs een aantal zaken zodat u in beeld krijgt wat u zou kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee draagt u bij aan een beter imago van de sector en u dient uw eigen belang omdat minder middelen in het oppervlaktewater de toelating van een aantal middelen kan vergemakkelijken. U kunt voldoen aan de regelgeving en bovendien levert minder spui vaak een besparing van meststoffen op.

De glastuinbouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht via waterstromen zoals spui, overlopen en lekkages. Als het hier over spui gaat, bedoelen we afvoer van gietwater, drain- en drainagewater op het riool en, bewust en onbewust (lekkage) naar oppervlaktewater.

Handreikingen

In sommige gevallen kunnen algemene regels leiden tot regionale verschillen in de handhaving van de regels. Om dit te voorkomen hebben de partijen binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) een aantal handreikingen opgesteld. Deze zijn bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen aan alle partijen over hoe de algemene regels in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Emissie van stikstof

Voor alle teelten op substraat moet jaarlijks voor 1 mei de emissie van stikstof worden gerapporteerd bij de UO (UitvoeringsOrganisatie). Na het invoeren van de gegevens over de geloosde hoeveelheid water en het stikstofgehalte wordt duidelijk of de emissienorm dat jaar is gehaald. Steeds meer bedrijven willen gedurende het jaar inzichtelijk hebben hoe de lozing zich tot dan toe verhoudt tot de emissienorm. Door tijdig inzicht kan ook op tijd worden ingegrepen. Om die reden is de emissiecalculator ontwikkeld. Dit is een rekentool waar de gegevens over geloosde hoeveelheid en gehaltes aan stikstof kunnen worden ingevoerd. Op elk gewenst moment is te zien hoeveel stikstof er al is geloosd ten opzichte van het jaarlijkse maximum.

De emissiecalculator is gebaseerd op het Activiteitenbesluit en vergeleken met de database van de UO. De emissiecalculator wijkt soms iets (enkele procenten) af van de berekening door de UO. De oorzaak daarvan wordt onderzocht. Zodra er een verbeterde versie beschikbaar is, zal die op Glastuinbouw Waterproof worden geplaatst.

Nieuws wetgeving

Meest problematische stoffen voor KRW in beeld

In 2027 moet al het oppervlaktewater in Nederland voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn uit 2000 die moet zorgen voor een ‘goede toestand’ van rivieren, meren en grondwater in Europa. Met name…

Lees meer
Meer Nieuws wetgeving

Onderzoek en projecten wetgeving

Demo Prinsenland

Afgerond

Er wordt een demo zuiveringsinstallatie geplaatst om het bedrijfsafvalwater van een glastuinbouwgebied te zuiveren. Met de demo installatie worden testen uitgevoerd om te komen tot verdere optimalisatie in zuiveringsrendement en kostprijs.…

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten wetgeving