Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die u op uw bedrijf kunt uitvoeren. Denk aan de stookinstallaties, opslag en hergebruik van verschillende watersoorten, de afscherming van assimilatiebelichting en het opslaan van producten. De regels zijn bedoeld om een negatief effect op water, bodem, lucht en leefomgeving zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Om die reden zijn ook normen voor geluid en voorschriften met betrekking tot geur opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit streeft de overheid naar het vereenvoudigen van de regelgeving en het verminderen van administratieve lasten. Steeds meer bedrijfsactiviteiten vallen daarom onder de werking van dit besluit. Er is dan geen omgevingsvergunning meer nodig, maar slechts een melding. Bedrijfsspecifieke voorschriften worden vervangen door algemene regels (doel- en middelvoorschriften) die van toepassing zijn bij het uitvoeren van activiteiten.

Lees hier meer over de regels van het Activiteitenbesluit.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op de bescherming van water in alle wateren. Alle Europese wateren moeten in 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en in heel Europa moet duurzaam worden omgegaan met water. De bescherming van alle wateren heeft betrekking op rivieren, meren, kust- en grondwateren.

De lidstaten moeten bij de EU rapporteren over de waterkwaliteit. Landen waarin de 'goede toestand' van het water nog niet is bereikt, moeten aangeven welke maatregelen worden genomen om dit doel te bereiken. De termijn voor het bereiken van het doel kan worden nog verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee de uiterste datum voor het behalen van het doel op 2027 komt.

Deze Europese verplichting heeft tot gevolg dat een land de verplichtingen opleggen aan de partijen die de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater negatief beïnvloeden. Meer informatie.

KasWaterWeter

De KasWaterWeter leidt u langs een aantal zaken zodat u in beeld krijgt wat u zou kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee draagt u bij aan een beter imago van de sector en u dient uw eigen belang omdat minder middelen in het oppervlaktewater de toelating van een aantal middelen kan vergemakkelijken. U kunt voldoen aan de regelgeving en bovendien levert minder spui vaak een besparing van meststoffen op.

De glastuinbouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht via waterstromen zoals spui, overlopen en lekkages. Als het hier over spui gaat, bedoelen we afvoer van gietwater, drain- en drainagewater op het riool en, bewust en onbewust (lekkage) naar oppervlaktewater.

Nieuws wetgeving

Handhaving zuiveringsplicht goed op gang

Vanaf 1 januari dit jaar geldt de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. De handhaving daarvan is inmiddels goed op gang gekomen. Verschillende waterschappen en Omgevingsdiensten hebben de telers al schriftelijk geïnformeerd. De...

Lees meer

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater en/of riolering, is de zuiveringsplicht voor uw bedrijf niet meer aan de orde. Meer...

Lees meer
Meer Nieuws wetgeving

Onderzoek en projecten wetgeving

Demo Prinsenland

Afgerond

Er wordt een demo zuiveringsinstallatie geplaatst om het bedrijfsafvalwater van een glastuinbouwgebied te zuiveren. Met de demo installatie worden testen uitgevoerd om te komen tot verdere optimalisatie in zuiveringsrendement en kostprijs....

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten wetgeving