Teelt en bemesting

Bemesting

Voor grondteelten is het van belang om de watergift en bemesting zoveel mogelijk op de gewasbehoefte af te stemmen. Dit zorgt voor een minimale uitspoeling naar oppervlaktewater en grondwater. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals de checklist meststoffenverbruik.

Met de lysimeter en drainmeter kan de uitspoeling naar de ondergrond / het drainagesysteem worden bepaald. Aanvullend kunnen bodemvochtgehaltesensoren worden geplaatst, die vooral trends aangeven. Deze sensoren geven na een watergift snel inzicht of bodemlagen vernatten of verdrogen.

Ook zijn modellen beschikbaar, die gewasverdamping en waterstromen in de bodem koppelen aan klimaat. Hiermee kan de hoeveelheid drain bij een bepaalde watergift worden voorspeld. Door met één of meerdere van deze hulpmiddelen ervaring op te doen, kan de watergift en bemesting steeds verder worden geoptimaliseerd. 

Teeltwisseling

De teeltwisseling is het moment waarop het bedrijf klaar wordt gemaakt voor de nieuwe teelt. Dit is bij uitstek een moment om technische aanpassingen door te voeren, maar ook om kas en teeltsysteem grondig te reinigen. Dat reinigingswater bevat doorgaans meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het niet zomaar geloosd mag worden.

Ook bij de start van de teelt kunnen waterstromen vrij komen die niet (volledig) hergebruikt kunnen worden. Vaak wordt het niet hergebruiken van deze waterstromen niet gezien als lozing, terwijl dat wel zo is.

In deze notitie staan, naast de wettelijke verplichtingen, handige tips om de milieubelasting tijdens de teeltwisseling en het begin van de nieuwe teelt, zo klein mogelijk te houden. Het voordeel hiervan is ook dat tijdens de nieuwe teelt meer mogelijkheden zijn om de watergift voor het gewas te optimaliseren.

Nieuws teelt en bemesting

Hogere grenswaarden natrium in matoplossing

Bij nullozing, een gesloten waterkringloop op het teeltbedrijf, zijn telers bang voor oplopende natriumgehaltes in de mat. Natrium wordt namelijk maar beperkt opgenomen door de plant, maar zorgt wel voor een zouteffect en beïnvloedt de...

Lees meer

Weerbare teelt in susbstraatloze systemen

Op kleine schaal lijkt de teelt op water onverwoestbaar. Waarom lukt het in de praktijk dan niet? De afgelopen jaren zijn binnen Glastuinbouw Waterproof een serie proeven gedaan met chrysanten op water. Vanwege de grote ziekteproblemen bij...

Lees meer
Meer Nieuws teelt en bemesting

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Verlaging emissie Freesiateelt

Lopend

Doel van dit project is het verminderen van de emissie en het verbruik van mineralen en water te verlagen door ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd teeltsysteem bij freesia. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de...

Lees meer

Chrysant op water

Afgerond

De ziekteproblemen in de teelt op water vormen een bedreiging voor de introductie van dergelijke systemen. Dit onderzoek keek naar het systeem op grote schaal, zoals aangelegd bij bedrijf De Sarskampen (praktijkproef) en op kleine schaal...

Lees meer

Sla op water

Afgerond

Doel van dit onderzoek is het realiseren van een jaarronde, duurzame teelt van met name ijssla van een constante en hoogwaardige kwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee plastic cabrio tunnelkassen met in de lichtarme seizoenen bij...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten teelt en bemesting