Mobiele waterzuivering Glastuinbouw

Beschrijving

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) blijken in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in norm-overschrijdende concentraties voor te komen (Rijksoverheid, 2013c). Deze middelen blijken met name via lozing van drain- en filterspoelwater in het oppervlaktewater terecht te komen. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken deze overschrijdingen terug te dringen, door per 1 januari 2018 al het lozingswater dat het bedrijf verlaat waar GBM in kunnen zitten te zuiveren met een installatie die ten minste 95% van deze middelen kan verwijderen. Telers kunnen op de volgende vier manieren voldoen aan de verplichting:

1. Volledig gesloten telen (nul-lozing).

2. Individuele zuivering.

3. Collectieve zuivering.

4. Mobiele zuivering.

Aan de eerste drie opties is in voorgaand onderzoek al gewerkt (Van Os et al. 2016; Van Ruijven et al. 2013;2014;2016; Vakblad voor de Bloemisterij, 2017). Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode waarmee telers zonder of met slechts een kleine investering toch hun lozingswater kunnen zuiveren. Hiervoor wordt gekeken naar de toepassing van een mobiele installatie die op aanvraag naar telers toe kan om het lozingswater volgens de wettelijke eisen te zuiveren.

Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw).

Resultaten

Mobiele zuivering is één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1-1-2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante optie zijn.

De hoeveelheid lozingswater varieert afhankelijk van de teelt, waterstrategie en kwaliteit gietwateren ligt bij de onderzochte bedrijven tussen 122 en 3.340 m3/ha/jaar. Ongeveer 65% van de bedrijven loostminder dan 600 m3/ha/jaar. De nadruk van de lozingen ligt in de zomer, omdat de filters dan vaak gespoeldworden en de kwaliteit van het gietwater zorgt voor de meeste incidentele lozingen. Op basis van de onderzochte bedrijven kan de sector opgedeeld worden in vier groepen qua lozingsintensiteit, die allen een kwart van het areaal beslaan: 4, 7.5, 12.5 en 40 m3/ha/week. Met name voor bedrijven met weinig lozingswater per week en met een klein oppervlak (en weinig investeringsruimte) is mobiele zuivering een interessante oplossing.

Als voor alle bedrijven het lozingsvolume gehalveerd wordt, wordt het voor veel meer bedrijven interessant om te kiezen voor de optie mobiele waterzuivering. Het potentieel totaal te zuiveren volume water wordt hierdoor kleiner, maar het potentieel aantal bedrijven neemt toe. De mobiele installatie moet een goedkeuring van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw hebben voor 95% zuivering en moet de gezuiverde hoeveelheid registreren voor handhavingsdoeleinden.

Projectnummer 3742218300
Startdatum 17-07-17
Einddatum 17-07-17
Afgerond Ja
Budget €onbekend
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten