Optimalisatie watergift

Met een optimale watergift zakt het water niet vanuit de teeltlaag naar de diepere ondergrond en is de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nagenoeg nul. Om de watergift optimaal op het gewas af te stemmen, zijn de volgende acties noodzakelijk:  

  1. Inschatten waterbehoefte door gebruik te maken van verdampingsmodellen
  2. Meten van de watergift door een literteller toe te passen
  3. Uniformeren van de waterverdeling via druppelbevloeiing of beregening
  4. Meten van de wateropname met een bodemvochtsensor

Lysimeter

Met een lysimeter kan de omvang van de emissiestroom worden gemeten. Hiervoor wordt een diepe drainbak ingegraven in de grond. In diverse teelten, zoals chrysant en lisianthus, is het een beproefd hulpmiddel voor de watergift-optimalisatie. Met een lysimeter kan uitspoeling, als gevolg van een beregeningsoverschot, precies gekwantificeerd worden. Het effect van een watergift is echter pas na enkele dagen tot weken zichtbaar in de lysimeter.

Bodemvochtsensoren

Bodemsensoren reageren direct op veranderingen in het vochtgehalte in de verschillende teeltlagen. Ze geven ondersteuning bij de dagelijkse planning van de watergift en waarschuwen als de juiste werking van de lysimeter in gevaar komt. Omdat bodemvochtsensoren alleen lokale watergehalten en veranderingen aangeven, kan geen uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke uitspoeling. De laatste jaren is veel ervaring opgedaan met de praktische toepassing van bodemvochtgehalte sensoren. Momenteel werkt WUR Glastuinbouw aan een toepassing van bodemvochtsensoren op basis van een prikstok principe.

Druppelbevloeiing

Druppelbevloeiing vindt bij grondgebonden teelten vooral plaats wanneer het gewas niet nat mag worden zoals dat bij beregening wel gebeurd. De druppelslangen kunnen naast de teeltrijen worden gelegd. De toepassing van druppelslangen in teeltbedden komt vooral bij sierteeltgewassen voor. Met druppelbevloeiing is de watergift goed te sturen. Het voordeel van precisie in watergiftsturing is tegelijkertijd ook het grootste nadeel. De delen van de grond waar niet gedruppeld wordt, kunnen sterk uitdrogen.

Beregening

Beregenen is een belangrijk onderdeel in het teeltproces. Uniformiteit en een gelijkmatige verdeling zijn twee essentiële kenmerken bij de beoordeling van een beregeningsinstallatie. Het kenmerk "uniformiteit" wordt ook gebruikt om beregeningsoplossingen onderling te vergelijken. Een hogere uniformiteit geeft een gelijkmatigere verdeling.

In elke installatie zijn wel plekken waar minder en waar meer water terechtkomt. De uniformiteit van het resultaat van de sproeiers is mede afhankelijk van de druk en hoogte. Verandering van de druk en hoogte kan dus resulteren in een andere verdeling. Controle hiervan is belangrijk zodat er zo nodig bijgestuurd kan worden. Door direct te meten op de sproeier kan zo precies mogelijk de (werk)druk worden afgelezen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Meetstraat Precisie Irrigatie.   

Nieuws watergift

Virtuele lysimeter werkt, finetuning nodig

Een virtuele lysimeter kan helpen om uitspoeling en overmatig watergeven in de grondteelt te voorkomen. Ervaringen op vier bedrijven laten zien dat zo’n tool in de computer een goed hulpmiddel is. Voor een praktische toepassing is het nodig...

Lees meer

Virtuele lysimeter groeit naar volwassenheid

Grondtelers moeten toe naar watergeven naar gewasbehoefte. De virtuele lysimeter kan de beslissingen daarbij ondersteunen. Praktijktesten geven goede moed dat dit instrument zoals gepland volgend jaar voor telers beschikbaar komt.

Lees meer
Meer Nieuws watergift

Onderzoek en projecten watergift

Zorgplicht grondgebonden teelten

Lopend

Grondgebonden teelten moeten voldoen aan de 'zorgplicht' wat inhoudt dat zij moeten watergeven en bemesten in overeenstemming met de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is. Uitspoeling met een lysimeter is...

Lees meer

Emissie-arm teeltsysteem Freesia II

Afgerond

Om de emissie in de teelt van Freesia te verminderen is een nieuw teeltsysteem los van de grond aan gelegd in de praktijk, waarbij drainwater hergebruikt kan worden. Vanaf april 2015 zijn drie teelten op zandbedden (ca. 15 cm hoog)...

Lees meer

Precisie-irrigatie Chrysant

Afgerond

Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen wordt onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is van deze knelpunten en of er verbeteringen mogelijk zijn op de bestaande systemen, dan wel volledig nieuwe irrigatiesystemen ontworpen...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten watergift