Drainagewater

Drainage is bij hogere grondwaterstanden nodig ter realisatie van een voldoende grote bewortelbare zone. De drainage voert dan meestal een mengsel van grondwater en gietwater af. De verhouding hangt af van de toestroom van het grondwater en het beregeningsoverschot van gietwater. Voor het afzuigstomen van de grond kan een tweede drainagesysteem aanwezig zijn.

Hergebruik

Drainagewater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Hoeveel drainagewater kan worden hergebruikt, is te berekenen met de rekenhulp. Deze tool houdt rekening met het zout(natrium)gehalte van het drainagewater en de verhouding tussen beschikbare hoeveelheid en watergift. Dat is van belang, omdat de kwaliteit van het drainagewater door de toestroom van zout grondwater zo slecht kan zijn dat (volledig) hergebruik niet mogelijk is.

Als de toestroom van het grondwater te groot is (kwel en/of inzijging) kan de hoeveelheid drainagewater te groot zijn, waardoor volledig hergebruik eveneens niet mogelijk is. Hoe meer drainagewater wordt hergebruikt, des te lager de belasting van het milieu door de bedrijfsvoering. Hergebruik van drainagewater draagt bij aan het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Randvoorwaarden

Voor een goed werkende drainage moet de grondwaterstand (een deel van de tijd) even hoog of hoger zijn dan de drainagediepte. De onderlinge afstand tussen de drainagebuizen is afhankelijk van de grondsoort. Om het drainagewater op te kunnen vangen voor hergebruik, moeten de drainagebuizen gekoppeld worden en worden aangesloten op een verzamelput vanwaar het naar een opslag kan worden gepompt.

In de praktijk

De situaties in de praktijk kunnen sterk van elkaar verschillen. Bij lage grondwaterstanden kan geen drainagewater worden opgevangen, terwijl in andere situaties door kwel en/of inzijging er te veel drainagewater ontstaat of drainagewater met te slechte kwaliteit om te kunnen hergebruiken. Omdat algemene regels niet mogelijk zijn bij dit soort wisselende situaties, is bij grondgebonden teelten de zorgplicht van toepassing volgens het Activiteitenbesluit. De bijgaande checklist en beoordelingskader geven inzicht in hoe invulling kan worden gegeven aan die zorgplicht.

Nieuws drainage

Zorg- en zuiveringsplicht voor grondteelt

Met ingang van 1 januari 2018 moet het drainagewater bij lozing worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe voldoe je aan de ‘zorgplicht’ voor de grondteelt? Moet al het drainagewater worden gezuiverd? Hoe beperk je de hoeveelheden...

Lees meer
Meer Nieuws drainage

Onderzoek en projecten drainage

Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Lopend

Evalueren van de mogelijkheden, het hergebruik van drainagewater in grondgebonden teelten effectiever te maken. Enerzijds door technische maatregelen om kwel of inzijging te beperken, anderzijds door efficiënte  benutting van in het...

Lees meer

Effectiviteit ontsmettingsapparatuur en -middelen

Afgerond

Doel is bepalen effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en – middelen te toetsen op schimmels, bacterien en virussen. Het project bestaat uit inventarisatie, opstellen keuze matrix, opstellen protocollen en testen effectiviteit...

Lees meer

Emissiemanagement

Afgerond

Doel van dit project is het communiceren over de emissie, de emissienormen en de oplossingsrichtingen door middel van het opstellen van 10 gewasspecifieke flyers. Dit moet bij de bedrijven inzichtelijk maken wat ervoor nodig is om de...

Lees meer

Emissiemanagement glasgroenten en sierteelt

Afgerond

Dit project is een inventarisatie van de emissie van meststoffen vanuit bedrijven met glastuinbouw (groenten, snijbloemen en potplanten). Door een groep bedrijven intensief te bemonsteren volgens een vaststaand protocol wordt objectieve...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten drainage