Drainagewater

Drainage is bij hogere grondwaterstanden nodig ter realisatie van een voldoende grote bewortelbare zone. De drainage voert dan meestal een mengsel van grondwater en gietwater af. De verhouding hangt af van de toestroom van het grondwater en het beregeningsoverschot van gietwater. Voor het afzuigstomen van de grond kan een tweede drainagesysteem aanwezig zijn.

Hergebruik

Drainagewater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Hoeveel drainagewater kan worden hergebruikt, is te berekenen met de rekenhulp. Deze tool houdt rekening met het zout(natrium)gehalte van het drainagewater en de verhouding tussen beschikbare hoeveelheid en watergift. Dat is van belang, omdat de kwaliteit van het drainagewater door de toestroom van zout grondwater zo slecht kan zijn dat (volledig) hergebruik niet mogelijk is.

Als de toestroom van het grondwater te groot is (kwel en/of inzijging) kan de hoeveelheid drainagewater te groot zijn, waardoor volledig hergebruik eveneens niet mogelijk is. Hoe meer drainagewater wordt hergebruikt, des te lager de belasting van het milieu door de bedrijfsvoering. Hergebruik van drainagewater draagt bij aan het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Randvoorwaarden

Voor een goed werkende drainage moet de grondwaterstand (een deel van de tijd) even hoog of hoger zijn dan de drainagediepte. De onderlinge afstand tussen de drainagebuizen is afhankelijk van de grondsoort. Om het drainagewater op te kunnen vangen voor hergebruik, moeten de drainagebuizen gekoppeld worden en worden aangesloten op een verzamelput vanwaar het naar een opslag kan worden gepompt.

In de praktijk

De situaties in de praktijk kunnen sterk van elkaar verschillen. Bij lage grondwaterstanden kan geen drainagewater worden opgevangen, terwijl in andere situaties door kwel en/of inzijging er te veel drainagewater ontstaat of drainagewater met te slechte kwaliteit om te kunnen hergebruiken. Omdat algemene regels niet mogelijk zijn bij dit soort wisselende situaties, is bij grondgebonden teelten de zorgplicht van toepassing volgens het Activiteitenbesluit. De bijgaande checklist en beoordelingskader geven inzicht in hoe invulling kan worden gegeven aan die zorgplicht.

Nieuws drainage

Werking ontsmetter regelmatig laten controleren

Uit onderzoek van Eurofins Agro over de werking van de ontsmetter op glastuinbouwbedrijven blijkt dat in bijna 40 procent van de gevallen een te hoog kiemgetal wordt gevonden. Het kiemgetal is een maat voor de hoeveelheid bacteriën en...

Lees meer
Meer Nieuws drainage

Onderzoek en projecten drainage

Hergebruik drainagewater grondgebonden teelten

Afgerond

Bij grondgebonden glastuinbouw is hergebruik van drainwater via het drainagesysteem met onderbemaling een mogelijkheid om emissie terug te dringen. Kwel en inzijging van omringend oppervlaktewater kunnen hierbij voor problemen zorgen....

Lees meer

Effectiviteit ontsmettingsapparatuur en -middelen

Afgerond

Doel is bepalen effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en – middelen te toetsen op schimmels, bacterien en virussen. Het project bestaat uit inventarisatie, opstellen keuze matrix, opstellen protocollen en testen effectiviteit...

Lees meer

Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten

Afgerond

De doelstelling van het project is het in de praktijk verder testen en verbeteren van het emissie management systeem dat ontwikkeld is in het KRW project Glastuinbouw Waterproof: grondgebonden. De deelnemende telers uit het KRW project...

Lees meer

Recirculatie drainwater Amaryllis

Afgerond

In dit project wordt onderzocht of er in het drainwater van Amaryllis componenten voorkomen die een mindere groei en lagere productie veroorzaken. Er wordt gefocust op stoffen die de bollen kunnen uitscheiden maar ook op ziekten en...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten drainage