Virtuele Lysimeter 2.0

Beschrijving

Doel:
Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de grondteelt moeten vergaand worden beperkt. Voldaan moet worden aan de 'zorgplicht', wat inhoudt dat de watergift en bemesting in overeenstemming moeten zijn met de gewasbehoefte. Met de virtuele lysimeter 2.0 kan naast de watergift ook de bemesting beter worden afgestemd met de behoefte. Het project zal bijdragen aan een verdere verlaging van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater vanuit de grondgebonden tuinbouw. Vermindering van emissie is nodig voor behoud maatschappelijk draagvlak.

Projectbeschrijving:
Uit het eerste project 'Virtuele Lysimeter' blijkt dat dit een goed bruikbaar instrument is. De optimale watergift die nodig is voor minimale emissies kan echter niet zonder aanpassing van de mestgift. Zonder deze aanpassing zal dit op termijn kunnen leiden tot suboptimale teeltomstandigheden, zoals een onbalans in nutriënten of een oplopende EC-waarde in de bodem. Hierdoor zal juist meer water gegeven moeten worden, waardoor emissie mogelijk juist wordt verhoogd. Een breder inzicht in het geheel van niet alleen water, maar ook in de nutriënten in een kasbodem is nodig om de adviezen uit de VL meer aan te laten sluiten bij concrete praktijksituaties. 

Het project 'Virtuele Lysimeter 2.0' bouwt voort op het project 'Virtuele Lysimeter' met 3 werkpakketten:

  1. Ontwikkeling module nutriënten: hierin wordt de mestdosering geoptimaliseerd en wordt er bemest naar gewasbehoefte.
  2. Ontwikkeling module vochtsensoren: hierin worden real-time gemeten vochtgehalten via bodemvochtsensoren aan het model gekoppeld.
  3. Koppeling modules aan VL: de geïntegreerde VL zal eerst uitvoerig worden getest aan de hand van bestaande datasets in een gecontroleerde labopstelling, daarna getest op en samen met praktijkbedrijven. De validatie zal plaatsvinden op bedrijven waar een bestaande fysieke lysimeter-opstelling aanwezig is, om de daadwerkelijke uitspoeling te meten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Stichting Kennis in je Kas (KIJK), topsector Tuinbouw & Uitgansmaterialen, YARA Benelux, Eurofins B.V., Stowa Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw, Glastuinbouw Nederland,  Sigrow B.V., Quantified BV, LetsGrow.com B.V., Chrysant NL.

Projectnummer W23004
Startdatum 01-01-24
Einddatum 31-12-27
Afgerond Nee
Uitvoerder Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer