Goed gietwater

Goed gietwater is essentieel voor iedere teelt. Zonder geschikt gietwater is het onmogelijk om een goed product te telen. Naarmate meer goed gietwater beschikbaar is, is het ook eenvoudiger om de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

Goed gietwater heeft een laag natriumgehalte. Voor substraatteelten wordt 0,5 mmol/l aangehouden maar veel ondernemers geven inmiddels de voorkeur aan nog lagere waarden.

Slechts een beperkt aantal gewassen die op substraatteelt worden geteeld zijn niet zoutgevoelig. Het natriumgehalte mag dan hoger zijn of is zelfs noodzakelijk voor een compacte groei. In dat geval is gebruik van bijvoorbeeld regenwater minder tot niet doelmatig. Doelmatigheid is echter een breed begrip. Om structuur aan te brengen in de discussie over ondoelmatigheid hebben sector en bevoegd gezag binnen het samenwerkingsverband Platform Duurzame Glastuinbouw een notitie opgesteld die hiernaast is te lezen.

Regenwater

Regenwater is uitermate geschikt als gietwater in de glastuinbouw. Helaas regent het doorgaans het minst in de zomer wanneer de vraag naar gietwater het grootst is. Om regenwater te gebruiken moet het opgeslagen worden als het beschikbaar komt. Deze opslag vormt het belangrijkste nadeel, want het is vrijwel niet realiseerbaar om zoveel opslagvoorziening te creƫren dat de gehele watervraag verzorgd kan worden met regenwater.

Oppervlaktewater

De kwaliteit van oppervlaktewater is meestal onvoldoende om het te bestempelen als goed gietwater. Naast te veel natrium, kan het plantenziekten bevatten. Toch kunnen enkele teelten goed uit de voeten met oppervlaktewater. Zuivering van oppervlaktewater is mogelijk met omgekeerde osmose, maar deze optie is relatief duur en doorgaans juridisch niet haalbaar vanwege het ontstaan van brijn.

Grondwater

In een enkele regio is het grondwater kwalitatief voldoende om te bestempelen als goed gietwater, zonder dat zuivering nodig is. In andere regioā€™s is ontijzering voldoende. In de meeste regioā€™s is echter een ontzouting (bijvoorbeeld met omgekeerde osmose) nodig om het grondwater geschikt te maken als goed gietwater.

De winning van grondwater komt steeds meer onder druk te staan, vanwege verdroging en andere functies, zoals drinkwatervoorziening. Het retourneren van het concentraat (brijn) van omgekeerde osmose in de ondergrond is volgens het Activiteitenbesluit verboden. Bevoegd gezag kan maatwerk toepassen om het toe te staan. Het toetsingskader geeft inzicht in de bijbehorende afwegingen.

Inmiddels is er in overleg met meerdere gemeenten en milieudiensten een standaard werkwijze opgesteld voor het aanvragen van het maatwerk en de voorschriften die bevoegd gezag kan opnemen in het te verlenen maatwerk. Deze standaard werkwijze wordt met de voorbeelddocumenten hiernaast weergegeven. Ontwikkeling van alternatieven voor omgekeerde osmose op grondwater is noodzakelijk om voorbereid te zijn op een beperking van gebruik van grondwater en een verbod op het retourneren van het concentraat (brijn) in de ondergrond.

Leidingwater

Leidingwater bevat in de meeste regio's te veel natrium en is daarom voor de teelt geen goed gietwater. Bovendien wordt het in de eerste plaats gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Daarom wordt dit water de laatste jaren steeds minder als gietwater gebruikt.

Nieuws gietwater

Project ā€œMicrobieel gezond waterā€ van start

Op 9 januari is de startbijeenkomst geweest van het tweejarige project ā€œMicrobieel gezond water in de glastuinbouwā€. Door knelpunten rond de microbiĆ«le kwaliteit in het watersysteem, is een volledig gesloten kringloop voor veel telers nog...

Lees meer
Meer Nieuws gietwater

Onderzoek en projecten gietwater

Pilotonderzoek Goed gietwater op opkweekbedrijven

Lopend

Op basis van het in het project Goed Gietwater ontwikkelde technologieconcept voor duurzame watertechnologie voor opkweekbedrijven in de glastuinbouw, wordt op een opkweekbedrijf een pilot uitgevoerd met een aantal technologieƫn. Doel...

Lees meer

Microfloramanagement in de tuinbouw

Afgerond

In dit project wordt onderzocht in hoeverre Microfloramanagement kan leiden tot reductie van productieverliezen, vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, verhoging van de productie in kg/m2 en tot een...

Lees meer

Evaluatie zuiveringstechniek II

Afgerond

In dit project worden in samenwerking met technologieleveranciers 7 tot 10 waterzuiveringstechnologieƫn getoetst op effectiviteit, toepasbaarheid en haalbaarheid. Het gaat hierbij om het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen (en...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten gietwater