Partners

GlastuinbouwWaterProof.nl is hét kennisplatform op het gebied van water voor de glastuinbouw. De partners hebben met dit platform tot doel kennis en ervaring rondom het duurzaam gebruik van water te delen met glastuinbouwondernemers in Nederland.

In Glastuinbouw Nederland werken LTO NoordZLTO en LLTB samen aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Samen wordt 75% van het totale glastuinbouwareaal vertegenwoordigd en wordt invulling gegeven aan de landelijke activiteiten, onder ander op het gebied van Water.

Goed gietwater is een essentiële productiefactor voor de glastuinbouw. Daarnaast mag de sector het oppervlaktewater niet onnodig belasten met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voor (nagenoeg) volledig hergebruik van drain(age)water is weer goed gietwater nodig. Zowel de gietwatervoorziening als de kwaliteit van het oppervlaktewater staan onder druk door de steeds langere droge perioden in Nederland. Blijvende aandacht is nodig om de uitdagingen aan te kunnen.

GRODAN levert duurzame steenwolsubstraatoplossingen voor de glastuinbouw. Onze visie luidt 'meer doen met minder, met zorg voor mens en milieu'.

De wereldbevolking blijft groeien en daarmee ook de vraag naar verantwoord geproduceerde verse groenten. De beschikbaarheid van water, meststoffen, energie en land worden schaars en dit doet een groot beroep op de tuinbouw om deze middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. GRODAN introduceerde Precision Growing, een manier van telen die het mogelijk maakt voor telers om met beperkt gebruik van middelen de opbrengst van hun teelt te optimaliseren. Precision Growing zorgt voor een goeie balans tussen klimaat, ras en wortelomgeving.

Een bewuste substraatkeuze, afgestemd op het gewas en ras is daarom van groot belang. GRODAN beschikt over een gedifferentieerd substraatassortiment dat is vervaardigd met inerte hydrofiele steenwolvezels, waardoor het drainwater vanaf het begin van de teelt wordt gerecycled. Ook dit draagt bij aan een verantwoord gebruik van water en meststoffen.  

Netafim Netherlands stelt zich tot doel een totaal pakket van hoogwaardige irrigatie producten te leveren voor de agrarische sector. Door innovatie en kennisoverdracht zorgt het bedrijf dat de producten optimaal in de glastuinbouw gebruikt kunnen worden. 

In het PDG werken bedrijfsleven en overheden samen aan beleid op het gebied van glastuinbouw en duurzaamheid. Het belangrijkste aandachtsgebied is water.

Door klimaatverandering en eisen aan leefomgeving, wordt goed gietwater schaarser. Optimaliseren van hergebruik, ontwikkelen van innovatieve technieken en het sluiten van de waterkringloop op bedrijfs- of gebiedsniveau, bieden toekomstgerichte oplossingen. Samenwerking tussen alle ketenschakels is daarbij van groot belang. Daarom werken Glastuinbouw Nederland, ministerie IenW, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten gezamenlijk aan deze doelen.

Al enkele jaren geldt het Activiteitenbesluit, zijn er emissienormen voor nitraat, voorschriften voor zorgplicht bij grondgebonden teelten en eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het PDG draagt bij aan goede afstemming van de communicatie, ook over nieuw te ontwikkelen voorschriften, en bespreekt hoe gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering opgelost kunnen worden.

Verder stuurt het PDG het ”koepelprogramma Glastuinbouw Waterproof” aan. Innovatief onderzoek dat binnen deze publiek-private samenwerking (PPS) wordt uitgevoerd, wordt gestimuleerd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Uit onderzoek en praktijktesten komen oplossingen die de tuinder helpen om de emissies verder terug te brengen.

Vragen over het Platform Duurzame Glastuinbouw kunt u stellen aan Ingrid Canter Cremers, platformcoördinator, e-mail cantercremers@org-id.org.

Jaarprogramma en werkprogramma