Hergebruik

Drainwater is het te veel aan gietwater c.q. voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen. Al sinds 2002 is het via de milieuwetgeving in de meeste situaties verplicht dit overtollige water bovengronds op te vangen en zo mogelijk opnieuw te gebruik als gietwater. De aanduiding drainwater staat los van het type watergeefsysteem, dus zowel bij druppelbevloeiing, eb/vloed als beregening kan er sprake zijn van drainwater.

Drainwater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Met name ophoping van natrium kan een reden zijn waarom drainwater niet meer hergebruikt kan worden. Gebruik van goed gietwater en natriumarme meststoffen beperken de aanvoer van natrium, wat de mogelijkheid van hergebruik bevordert. Hergebruik van drainwater kan daarnaast bevorderd worden door de regeling die bepaalt hoeveel drainwater wordt hergebruikt, te laten beïnvloeden door de niveaumeting in de voorraadsilo’s. Meer drainwater hergebruiken als er veel in voorraad is, voorkomt het ontstaan van overschotten en de noodzaak van lozen.

Drainwater dat niet meer hergebruikt kan worden, mag de komende jaren in steeds mindere mate geloosd worden. De emissienormen zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit geven op basis van de hoeveelheid stikstof aan hoeveel drainwater er maximaal geloosd mag worden. In hoeverre er nog ruimte is om drainwater te lozen, is te berekenen met de rekenhulp. Aandachtspunt hierbij is dat drainwater dat tijdens de teeltwisseling (incl. reinigen teeltsysteem) en start van de teelt wordt geloosd, ook meetelt in de bepaling van de emissie. Datzelfde geldt voor drainwater dat eventueel wordt gebruikt voor het spoelen van filters.

Ontsmetting

Het hergebruik van drain- en drainagewater brengt het risico van verspreiding van plantenziekten met zich mee. Om die reden wordt het water op de meeste bedrijven ontsmet voordat het wordt hergebruikt. De meest gebruikte methoden van ontsmetting zijn met UV of warmte. Welke behandeling nodig is, is afhankelijk van de plantenziekten die verwijderd moeten worden. Virussen zijn bijvoorbeeld moeilijker af te doden dan schimmels.

Afhankelijk van de herkomst kan ook het gietwater plantenziekten bevatten. Dit geldt met name voor oppervlaktewater maar ook bij regenwaterbassins is de mogelijke aanwezigheid van plantenziekten aangetoond. De ontsmetting van het gehele gietwater gebeurt momenteel vooral op bedrijven met zeer gevoelige teelten.

In de praktijk

Sinds 2013 zijn de wettelijke emissienormen van kracht. Deze normen werden in 2015 strenger en worden in 2018 nogmaals aangescherpt. Drain- en drainagewater mogen in de nabije toekomst (bijna) niet meer worden geloosd op de sloot of op de riolering. Elk bedrijf moet maatregelen nemen om emissie te voorkomen.

De emissie is binnen het project Emissiemanagement bij verschillende bedrijven en gewassen gemeten. De uitkomsten en de oplossingsrichtingen vindt u bij dit project.

Nieuws drainwater

Duidelijkheid over definitie van nullozing

De glastuinbouw werkt al langere tijd aan het optimaliseren van hergebruik om daarmee de belasting van het milieu te verminderen. Niet meer lozen was het ultieme doel en dat werd als ‘nullozing’ genoemd. In eerste instantie lag de focus op…

Lees meer

Aandacht voor water bij start nieuwe teelt

De kwaliteit van het irrigatiewater is bij de start van de teelt cruciaal. Het jonge gewas is kwetsbaar en kan flinke schade oplopen als de kwaliteit van het water niet goed is. Bij de start van een nieuwe teelt op substraat wordt veel…

Lees meer
Meer Nieuws drainwater

Onderzoek en projecten drainwater

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de verschillende microbiële processen in diverse compartimenten van het watersysteem.…

Lees meer

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II

Lopend

Dit project is een doorstart van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in…

Lees meer

Waterkwaliteit sneller in beeld

Afgerond

De glastuinbouw maakt wat watergebruik een overgang mee naar een bedrijfsvoering waarbij het water zolang mogelijk in de kas wordt gehouden. Dit stelt hogere eisen aan de hoeveelheid waterkwaliteitsinformatie en de snelheid waarmee deze…

Lees meer

Telen met toelating van meer natrium II

Afgerond

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  De grenzen voor natrium in het wortelmilieu worden opnieuw geïnterpreteerd en aan de hand van teeltproeven geëvalueerd en…

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten drainwater