Hergebruik

Drainwater is het te veel aan gietwater c.q. voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen. Al sinds 2002 is het via de milieuwetgeving in de meeste situaties verplicht dit overtollige water bovengronds op te vangen en zo mogelijk opnieuw te gebruik als gietwater. De aanduiding drainwater staat los van het type watergeefsysteem, dus zowel bij druppelbevloeiing, eb/vloed als beregening kan er sprake zijn van drainwater.

Drainwater kan meestal als gietwater worden hergebruikt. Met name ophoping van natrium kan een reden zijn waarom drainwater niet meer hergebruikt kan worden. Gebruik van goed gietwater en natriumarme meststoffen beperken de aanvoer van natrium, wat de mogelijkheid van hergebruik bevordert. Hergebruik van drainwater kan daarnaast bevorderd worden door de regeling die bepaalt hoeveel drainwater wordt hergebruikt, te laten beïnvloeden door de niveaumeting in de voorraadsilo’s. Meer drainwater hergebruiken als er veel in voorraad is, voorkomt het ontstaan van overschotten en de noodzaak van lozen.

Drainwater dat niet meer hergebruikt kan worden, mag de komende jaren in steeds mindere mate geloosd worden. De emissienormen zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit geven op basis van de hoeveelheid stikstof aan hoeveel drainwater er maximaal geloosd mag worden. In hoeverre er nog ruimte is om drainwater te lozen, is te berekenen met de rekenhulp. Aandachtspunt hierbij is dat drainwater dat tijdens de teeltwisseling (incl. reinigen teeltsysteem) en start van de teelt wordt geloosd, ook meetelt in de bepaling van de emissie. Datzelfde geldt voor drainwater dat eventueel wordt gebruikt voor het spoelen van filters.

Ontsmetting

Het hergebruik van drain- en drainagewater brengt het risico van verspreiding van plantenziekten met zich mee. Om die reden wordt het water op de meeste bedrijven ontsmet voordat het wordt hergebruikt. De meest gebruikte methoden van ontsmetting zijn met UV of warmte. Welke behandeling nodig is, is afhankelijk van de plantenziekten die verwijderd moeten worden. Virussen zijn bijvoorbeeld moeilijker af te doden dan schimmels.

Afhankelijk van de herkomst kan ook het gietwater plantenziekten bevatten. Dit geldt met name voor oppervlaktewater maar ook bij regenwaterbassins is de mogelijke aanwezigheid van plantenziekten aangetoond. De ontsmetting van het gehele gietwater gebeurt momenteel vooral op bedrijven met zeer gevoelige teelten.

In de praktijk

Sinds 2013 zijn de wettelijke emissienormen van kracht. Deze normen werden in 2015 strenger en worden in 2018 nogmaals aangescherpt. Drain- en drainagewater mogen in de nabije toekomst (bijna) niet meer worden geloosd op de sloot of op de riolering. Elk bedrijf moet maatregelen nemen om emissie te voorkomen.

De emissie is binnen het project Emissiemanagement bij verschillende bedrijven en gewassen gemeten. De uitkomsten en de oplossingsrichtingen vindt u bij dit project.

Nieuws drainwater

Nullozing voor veel bedrijven haalbaar

Voor het project Duursaam Glashelder in Noordoost Nederland brengt Delphy de waterstromen van bedrijven in kaart. Doel hiervan is om te bekijken of een glastuinbouwbedrijf voldoet aan de regelgeving en te adviseren hoe de emissie is te...

Lees meer

Aanpak Nullozing oplossing voor ondersteunend glas?

Investeren in een zuiveringsinstallatie is een kostbare zaak. Deze investering is niet nodig bij volledig recirculeren of als er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Een teler kan bij een gesloten watersysteem kiezen om niet te...

Lees meer
Meer Nieuws drainwater

Onderzoek en projecten drainwater

Recirculatie Cymbidium II

Afgerond

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidiumvanwege de zoutgevoeligheid van het gewas een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voorCymbidium ook emissienormen en...

Lees meer

Recirculatie Potorchidee III

Afgerond

De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. Voor de substraatteelten zijn verbruiksnormen afgesproken om de emissie van meststoffen te verminderen. Hierbij wordt gestreefd naar een...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten drainwater