Gebruiksnormen & Zorgplicht

Voor de grondteelt zijn in het Activiteitenbesluit gebruiksnormen opgenomen. Per gewas wordt de maximale hoeveelheid N en P aangegeven die per hectare mag worden gebruikt. Daarnaast is het de bedoeling dat de emissie vanuit de grondteelt zoveel mogelijk wordt beperkt. De zorgplicht vereist dat elk bedrijf actief bezig is met het zoveel mogelijk beperken van de emissie vanuit het bedrijf. Naar mate er meer meststoffen worden gebruikt, is het belangrijker om aan te kunnen tonen dat dit verbruik niet leidt tot een "boven noodzakelijke emissie" naar het milieu.

Checklist meststoffen

Bekijk met de checklist meststoffen stap voor stap waar de mogelijkheden liggen om efficiënter met meststoffen om te gaan. Daarnaast kan deze lijst worden gebruikt ter voorbereiding op een bezoek van een handhaver.

UO-registratie

Jaarlijks rapporteert een glastuinbouwbedrijf de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen aan bevoegd gezag, het UO (Uitvoeringsorganisatie). Deze rapportage moet jaarlijks voor 1 mei zijn ingediend via www.uo-glastuinbouw.nl. De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen voldoet. 

Sinds de komst van de aangepaste gebruiksnormen voor de grondgebonden teelten is de rapportage weer van belang geworden om te laten wat de sector op dit gebied doet. Vanwege het belang van de registratie en rapportage gaan waterschappen en gemeenten er gericht op handhaven. 

Waterstromenoverzicht

Bij nieuwbouw of verbouwing van het bedrijf is het zaak goed na te denken over efficiënt en duurzaam omgaan met water. Voorbeelden zijn genoemd in de blauwdruk waterstromen glastuinbouw. Nieuwe technieken kunnen helpen met het optimaliseren van de watergift en het beperken van de emissie. Dit kan een besparing van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen opleveren.                                                                          

KasWaterWeter

De KasWaterWeter is een digitale zelfscan waarmee inzicht wordt gekregen in de waterstromen op het bedrijf en mogelijke verbeteringen en besparingen. De KasWaterWeter leidt u langs een praktisch keuzemenu waardoor u de, bekende en onbekende, waterstromen op uw bedrijf in beeld brengt. In gemiddeld 6 stappen komt u tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

Nieuws registratie

Bezem door de middelenkast

In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt van begin december 2017 tot en met maart 2018 een door CLM gecoördineerde zogenoemde 'bezem'actie waardoor telers gratis hun ongebruikte gewasbeschermingsmiddelen kunnen inleveren.

Lees meer

Hoe kies je de juiste zuiveringstechniek?

Inzicht in de omvang van de waterstromen en de lozingen is essentieel om te bepalen welke zuiveringstechniek en capaciteit geschikt is. Vervolgens moet de keuze voor een zuiveringsinstallatie ook toekomstbestendig zijn bij een strenger...

Lees meer
Meer Nieuws registratie

Onderzoek en projecten registratie

Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten

Afgerond

De doelstelling van het project is het in de praktijk verder testen en verbeteren van het emissie management systeem dat ontwikkeld is in het KRW project Glastuinbouw Waterproof: grondgebonden. De deelnemende telers uit het KRW project...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten registratie