Emissienormen

De emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit kassen moet verminderen. Hierbij wordt gestreefd naar een nagenoege nullozing in 2027. De sector is met de betrokken overheden tot overeenstemming gekomen, dat dit een goede invulling is van de verplichtingen volgend uit de Kaderrichtlijn Water.

Voor de substraatteelt zijn de verbruiksnormen en de Na-norm (gehalte natrium waarbij drainwater mocht worden geloosd) geschrapt. Hiervoor in de plaats zijn emissienormen (hoeveelheid stikstof) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze normen zijn met ingang van januari 2013 van kracht en worden in de loop der jaren aangescherpt.

UO-registratie

Jaarlijks rapporteert een glastuinbouwbedrijf de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen aan bevoegd gezag, het UO (Uitvoeringsorganisatie). Deze rapportage moet jaarlijks voor 1 mei zijn ingediend via www.uo-glastuinbouw.nl. De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen voldoet. 

In het Activiteitenbesluit zijn emissienormen vastgelegd voor substraattelers. Het doel van deze normen is het beperken van de emissie. De normen worden stapsgewijs aangescherpt.Vanwege het belang van de registratie en rapportage gaan waterschappen en gemeenten er gericht op handhaven.  

Waterstromen

Bij nieuwbouw of verbouwing van het bedrijf is het zaak goed na te denken over efficiënt en duurzaam omgaan met water. Voorbeelden zijn genoemd in de blauwdruk waterstromen glastuinbouw. Nieuwe technieken kunnen helpen met het optimaliseren van de watergift en het beperken van de emissie. Dit kan een besparing van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen opleveren.                 

KasWaterWeter

De KasWaterWeter is een digitale zelfscan waarmee inzicht wordt gekregen in de waterstromen op het bedrijf en mogelijke verbeteringen en besparingen. De KasWaterWeter leidt u langs een praktisch keuzemenu waardoor u de, bekende en onbekende, waterstromen op uw bedrijf in beeld brengt. In gemiddeld 6 stappen komt u tot een antwoord of u kiest ervoor direct naar rekenmodules en checklists te gaan.

Nieuws registratie

Nieuwe emissienormen voor stikstof in 2024 bekend

In de milieuwetgeving (sinds januari 2024 het Besluit Activiteiten Leefomgeving) staan voor substraatteelten de emissienormen voor stikstof. Dit betreft de emissie van nitraat en ammonium naar oppervlaktewater en riolering en staat dus los…

Lees meer
Meer Nieuws registratie

Onderzoek en projecten registratie

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater. Telers kunnen…

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten registratie