Nieuwe onderzoeken Glastuinbouw Waterproof van start

In het eerste kwartaal van 2019 zijn vijf nieuwe onderzoeken gestart binnen de koepel Glastuinbouw Waterproof van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het betreft de onderzoeken: Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II, Waterkwaliteit sneller in beeld, Zorgplicht grondgebonden teelten, Innovatieve/alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen en Optimalisatie bemesting met ion specifieke sensoren.

De nieuwe onderzoeken van 2019:

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II
In dit project wordt binnen drie werkpakketten verder kennis ontwikkeld om tot een optimalisatie van hergebruik drainwater te komen in substraatteelten. In werkpakket 1 wordt verder onderzocht hoe geteeld kan worden met toelating van meer natrium. In werkpakket 2 wordt onderzocht in hoeverre met andere filtertechnieken en/of het beter inzetten van filtertechnieken, gemakkelijker een (nagenoege) nullozing kan worden gerealiseerd. In werkpakket 3 wordt een methode ontwikkeld waarmee ingeschat kan worden in hoeverre toegevoegde producten schade kunnen toebrengen in de emissieloze teelt.

Waterkwaliteit sneller in beeld
Het optimaliseren van hergebruik drainwater stelt hoge eisen aan de hoeveelheid waterkwaliteitsinformatie en de snelheid waarmee deze beschikbaar is. Doel van dit project is om te komen tot een selectie van een of enkele methoden om snel de biologische waterkwaliteit te kunnen vaststellen.

Zorgplicht grondgebonden teelten
Doel van dit project is het aanreiken van tools om aan de wettelijk vastgelegde zorgplicht te kunnen voldoen. Dit project is min of meer een doorstart van eerdere projecten rondom de zorgplicht (lysimeter, bodemsensoren, beperken kwel en inzijging).

Innovatieve/alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen
Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor drijvende teelt van snijbloemen. Er wordt gewerkt met drie gewassen, waaronder de chrysant. De teeltmethode 'drijvende teelt' leidt tot een aanzienlijke reductie van het gebruik en emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water.

Optimalisatie bemesting met ion specifieke sensoren
Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger doseren van voeding neemt de opbrengst/kwaliteit van het gewas toe en zijn minder drainwater lozingen nodig. Het project heeft als doel om de bemesting per fertigatie gift te optimaliseren en aan te tonen dat suboptimale bemesting productie kost.

Financiering en uitvoering
Onderzoeken binnen de Publiek-Private samenwerking van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden gefinancierd door KijK, overige private partijen, Stowa en het ministerie van LNV. Uitvoering ligt voornamelijk binnen de diverse kennisinstellingen; Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, KWR, SFCC en Proeftuin Zwaagdijk.

Kijk voor meer informatie over de projecten op de desbetreffende projectenpagina’s.

Meer nieuws