Kansen voor Concentraat

Beschrijving

Doel:
Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende mate onderdeel van discussie. In dit project wordt gezocht naar nieuwe zuiveringsconcepten waarmee de hoe-veelheid brijn kan worden geminimaliseerd en wordt gezocht naar een bruikbare toepassing voor de resterende hoeveelheid brijn. Dit is nodig om grondwater efficiënter te kunnen gebruiken en brijnlozing tegen te gaan. Hiermee hebben we meer argumenten om het gebruik van grondwater ook in de toekomst te kunnen legitimeren. Het project geeft inzicht in de toepasbaarheid en geschiktheid van ion-selectieve ionen-wisselaars in combinatie met een zero liquid discharge techniek voor volledig zoetwater-terugwinning en een hoogwaardige inzetbaarheid van zouten uit brak grondwater con-centraat. Door de inzet van verdampingstechnieken kan de hoeveelheid brijn worden gereduceerd. Voor deze verdampingstechnieken kan restwarmte worden ingezet. Doel is het ontwikkelen van duurzame energiezuinige ontzouting. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke kosten en baten bij het reduceren van brijn en valoriseren van de resterende zouten.

Projectbeschrijving:
Werkpakket 1 – Valorisatie van brakgrondwater concentraat
Bestaande technieken onderzoeken op de toepasbaarheid voor het reduceren van brijn en het opwerken van brijn tot een geschikte toepassing. Het doel van dit werkpakket is het onderzoeken van een zuiveringsconcept waarbij ion-selectieve ionenwisselingsharsen worden toegepast op brak grondwater voorafgaand aan passage door een brak grondwa-ter RO installatie in combinatie met behandeling van de resulterende concentraatstroom met een zero-liquid discharge techniek.
Praktijkwater zal op lab-schaal bij KWR worden behandeld en de zuiverheid van de ge-vormde zouten zal bij KWR worden geanalyseerd. Ook zal middels een literatuurstudie de potentie en staat van ontwikkeling van beschikbare scheidingsmethodieken in kaart worden gebracht
Opbrengst: Grondwater behandeling volledig valoriseren (volledige zoetwaterterugwin-ning & valorisatie van aanwezige zouten)
Werkpakket 2 – Valorisatie van organisch-houdende reststromen
In dit werkpakket wordt onderzocht of door de toepassing van superkritische vergassing van diverse geconcentreerde reststromen, een relevante organische component gewon-nen kan worden voor hergebruik. Onderzoek naar de valorisatiepotentie van superkritische vergassing van diverse, voor de watersector relevante, organisch-houdende reststromen. Opbrengst: Inzicht in de potentie van superkritische vergassing voor afbraak/valorisatie van organische microverontreinigingen die aanwezig zijn in geconcentreerde reststromen.
Werkpakket 3 – Maatschappelijke waarden toekenning van reststroommanagement-methodieken
Het doel van dit werkpakket is het schetsen van het bredere perspectief op het gebied van duurzaamheid voor zowel de huidige praktijk alswel de in werkpakket 1 en 2 onderzochte alternatieve zuiveringsconcepten en behandeling van geconcentreerde reststromen. Opbrengst: Een maatschappelijke waarden toekenning waarin de huidige praktijk van reststroommanagement van organisch-houdende stromen en brak grondwater concentraatstromen wordt afgezet tegen valorisatie van deze reststromen vanuit een breed perspectief.
Werkpakket 4 – Workshops en co-creatie sessie met relevante stakeholders
In dit werkpakket wordt de opgedane kennis mbt de resultaten van de lab proeven als-mede de resultaten van de maatschappelijke waarden toekenning gedeeld met relevante lokale en systeemverantwoordelijke regelgevende instanties. Deze disseminatie van kennis zal gefaciliteerd worden door een drietal workshops en een (afsluitende) co-creatie sessie. Dit moet leiden tot een praktisch en juridisch toekomstperspectief van de behan-deling van organisch-houdende reststromen en brak grondwater concentraatstromen. Herkomst onderzoeksvraag nav vastgelegde onderzoekslijnen programma 2023-2027/hia-ten in het kennisprogramma.

Projectnummer W22002
Startdatum 01-05-22
Einddatum 31-05-24
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR Water

Meer onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer