Optimaliseren bemesting

Recirculatie van drainwater is een leerproces dat al vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw gaande is. De nieuwste inzichten zijn dat er meer mogelijk is dan de grenzen die tot nu toe aan het percentage drain werden gesteld voor hergebruik. Meer hergebruik is mogelijk in combinatie met het blijven geven van het gewenste voedingsrecept, rekening houdend met de aanwezige voedingsstoffen in het retourwater. 

Slimme regelingen houden rekening met de voedingsopname van het gewas, waardoor verliezen in kwaliteit door voedingsschommelingen worden beperkt. Regelmatige analyses geven inzicht in verbruik, waardoor de voedingstoffen naar behoefte van de plant aangevuld kunnen worden. Dit verlaagt de kosten terwijl op een veilige manier de opbrengst verhoogd kan worden. Op deze manier worden lozingen vanwege onbalans van de voeding overbodig.

Er zijn Ion-Specifiek meters in ontwikkeling die op termijn de regelmatige analyses (deels) kunnen vervangen.  

Teeltwisseling

De teeltwisseling is het moment waarop het bedrijf klaar wordt gemaakt voor de nieuwe teelt. Dit is bij uitstek een moment om technische aanpassingen door te voeren, maar ook om kas en teeltsysteem grondig te reinigen. Dat reinigingswater bevat doorgaans meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het niet zomaar geloosd mag worden.

Ook bij de start van de teelt kunnen waterstromen vrij komen die niet (volledig) hergebruikt kunnen worden. Vaak wordt het niet hergebruiken van deze waterstromen niet gezien als lozing, terwijl dat wel zo is.

In deze notitie staan, naast de wettelijke verplichtingen, handige tips om de milieubelasting tijdens de teeltwisseling en het begin van de nieuwe teelt, zo klein mogelijk te houden. Het voordeel hiervan is ook dat tijdens de nieuwe teelt meer mogelijkheden zijn om de watergift voor het gewas te optimaliseren.

Nieuws teelt en bemesting

Hogere grenswaarden natrium in matoplossing

Bij nullozing, een gesloten waterkringloop op het teeltbedrijf, zijn telers bang voor oplopende natriumgehaltes in de mat. Natrium wordt namelijk maar beperkt opgenomen door de plant, maar zorgt wel voor een zouteffect en beïnvloedt de...

Lees meer
Meer Nieuws teelt en bemesting

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Microfloramanagement in de tuinbouw

Afgerond

In dit project wordt onderzocht in hoeverre Microfloramanagement kan leiden tot reductie van productieverliezen, vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, verhoging van de productie in kg/m2 en tot een...

Lees meer

WaterWaarden

Afgerond

Voor een economische bedrijfsvoering is het voor telers van belang dat zij geen teeltrisico’s lopen bij het terugdringen van emissie. Dit onderzoek richt zich op de telers van glasgroente op substraatmatten. Door kennis over de relevante...

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten teelt en bemesting