In de regio

De Gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de kwaliteit van oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden te verbeteren door het terugdringen van lozingen die nutriënten en eventueel restante gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van de Kader Richtlijn Water in 2023 (terugdringen met 90% t.o.v. referentie periode) en 2027 (emissie nagenoeg nul).

Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak omdat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het oppervlaktewater.

De gebiedsgerichte aanpak wordt in gezamenlijkheid van Glastuinbouw Nederland, de waterschappen en gemeenten kleinschalig uitgevoerd in glastuinbouwgebieden, bijvoorbeeld binnen een polder. De aanpak omhelst metingen in het oppervlaktewater van met name nitraat en EC, aangevuld met bepalingen van gewasbeschermingsmiddelen. Door lokaal samen met ondernemers op te trekken en intensief met hen de voortgang te bespreken wordt gewerkt aan een breed draagvlak.

Emissieloze Kas

In het programma Emissieloze Kas werken de gemeenten in Oost- en Westland, de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en Glastuinbouw Nederland samen aan de verbetering van de oppervlakte waterkwaliteit en de vermindering van emissie naar de bodem. Eind november 2022 ondertekenden de betrokken gemeenten, waterschappen en de glastuinbouwsector een nieuwe overeenkomst. Daarmee werd het Afsprakenkader Emissieloze kas verlengd tot 2027. In het vernieuwde afsprakenkader (zie bijlage rechts) zijn ook afspraken gemaakt over extra inzet van de betrokken partijen. Tot 2027 zijn er drie actielijnen afgesproken: 1. Het vergroten van de kennis over en het inzicht in onder andere lekstromen. 2. Een betere communicatie over de gemeten waterkwaliteit en 3. Intensivering van de handhaving en de samenwerking op dat gebied.

Delfland

In Delfland is de gebiedsgericht aanpak gestart in de Groeneveldsepolder, Hoefpolder, Kralingerpolder, Nieuwland en Noordland, Noordpolder van Delfgauw, Oranjepolder en de Oude- en Nieuwe Wateringvelschepolder. Volg de stand van zaken m.b.t. de metingen via het Hoogheemraadschap van Delfland. In al deze polders hebben reeds meerdere bijeenkomsten met de tuinders plaatsgevonden.

Schieland en de Krimpenerwaard

In 2017 is in Schieland en de Krimpenerwaard gestart met gebiedsgericht meten van de waterkwaliteit in Waddinxveen en Zuidplas in het glastuinbouwgebied rond de Van Hasseltweg, Abraham Kroesweg en de Dordt van Kroonweg. HHSK is ook gestart met metingen in de omgeving Bleiswijk. Volg de meetresultaten via Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland is samen met de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren het 'Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder' gestart.

Doel is om de glastuinbouwbedrijven in de gebieden van de waterschappen te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool.

DuurSaam Glashelder omvat diverse ondersteunende maatregelen, zoals de aanpak van restwaterstromen, met de onderdelen: advisering bedrijf, monitoring waterkwaliteit en toezicht. Daarnaast komt er een lobby duurzame gewasbescherming, zal er kennisbundeling komen, wordt een leergroep emissiebeperking opgericht en adviseren we over rioleringscapaciteit en natrium-arm gietwater.

Samen Zuiver

In het project Samen Zuiver hebben LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei samengewerkt aan oplossingen voor de glastuinbouwondernemers m.b.t. de zuiveringsplicht per 1 januari 2018. Ruim 80 ondernemers in 13 glastuinbouwgebieden hebben hun bedrijfwaterstromen, technische watervoorzieningen en restwaterlozingen in beeld gebracht.

Brabantse delta

In waterschap de Brabantse Delta zijn de gebiedsgerichte metingen in het Steenbergse Westland, het glastuinbouw gebied in Steenbergen (West Brabant) inmiddels afgerond. De resultaten worden binnenkort gedeeld met de ondernemers. De gebiedsgerichte aanpak gaat verder in het tuinbouwgebied in Made.

Rijnland

In Rijnland moet de gebiedsgericht aanpak nog starten. Er is overleg tussen Rijnland en Glastuinbouw Nederland over de meetgegevens van de glastuinbouwgebieden van Rijnland in de provincie Zuid-Holland en hoe de gebiedsgerichte aanpak kan worden opgepakt.

Zuiderzeeland

In 2019 is de gebiedsgerichte aanpak gestart in de regio Luttelgeest en Ens. Hier wordt begin 2021 een bijeenkomst gehouden om de resultaten te bespreken. Eind 2020 starten de metingen voor de gebiedsgerichte aanpak in de regio Almere.