Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Beschrijving

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 toe te werken. Beide is noodzakelijk om de waterkwaliteit in tuinbouwgebieden drastisch te verbeteren.

Tuinbouwondernemers spannen zich in om hier aan zo efficiënt mogelijk invulling te geven om maatschappelijk draagvlak en license to operate te behouden, maar lopen tegen diverse kennisvragen aan. Deze hebben betrekking op (1) de effectiviteit van zuivering bij niet-reguliere spuistromen, en (2) knelpunten met ophoping van natrium en andere ongewenste stoffen bij langdurig recirculeren van de voedingsoplossing.

Het project heeft daarom tot doel:
1) het ontwikkelen van concepten voor het optimaal beheren van waterstromen, en robuuste zuiverings- en feedbackprocedures voor het vergroten van de betrouwbaarheid van GBM-zuiveringstechnologie bij collectieven en tuinbouwbedrijven met afwijkende watersamenstelling (werkpakket 1);

2) de ontwikkeling van forward osmose voor de tuinbouw om de efficiëntie van zuivering te vergroten (door terugbrengen van omvang van spui- en waterstromen), en om aanvullende gietwaterbronnen beschikbaar te maken via een duurzame ontzoutingsmethodiek (werkpakket 2);

3) ontwikkelen van nieuwe kennis over de natriumopname en –gevoeligheid van kasteelten en innovatieve teeltstrategieën om deze te beïnvloeden (werkpakket 3);

4) inzicht verkrijgen in de effecten van het gebruik van ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende teelten (werkpakket 4).

Elk werkpakket heeft een eigen BCO, waarin uiteraard de sector ook vertegenwoordigd is. Binnen de BCO vindt de verdere afstemming en verdere uitwerking van het project plaats.
De projectuitvoering vindt plaats door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw (vanuit de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en KWR (vanuit de topsector Water). Door kennis te bundelen vanuit zowel de tuinbouw als de watersector, hopen we grote stappen te kunnen maken op dit dossier.

Het project valt onder de publiek-private samenwerking Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Dit waterproject is daarmee een belangrijk voorbeeld van een project wat nog gefinancierd wordt met 'oude PT-gelden'. Hierdoor is het mogelijk gewas overschrijdende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 te komen tot een nagenoeg emissieloze kas.

Resultaten

De tussenrapportage is beschikbaar.

De eindrapporten zijn te vinden op de pagina's van de werkpakketten.

Projectnummer 1605X
Startdatum 17-03-17
Einddatum 17-07-19
Afgerond Ja
Document

Onderzoek en teeltwisseling