Een belangrijk moment

De teeltwisseling is altijd een hectische periode, waarin veel moet gebeuren. Dit is bij uitstek een moment om technische veranderingen door te voeren, maar ook om kas en teeltsysteem grondig te reinigen. Dat reinigingswater bevat doorgaans meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het niet zomaar geloosd mag worden. Ook bij de start van de teelt kunnen waterstromen vrijkomen die niet (volledig) hergebruikt kunnen worden. Vaak wordt het niet hergebruiken van deze waterstromen niet gezien als lozing, terwijl dat wel zo is. 

Aandacht voor waterkwaliteit gevraagd

Het is in ons aller belang om ook gedurende de teelwisselingsperiode de schouders eronder te zetten en zoveel mogelijk te voorkomen dat lozingen het oppervlaktewater negatief beïnvloeden. Ongezuiverde lozingen van, met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd water, zijn vanwege het risico op overschrijding  van de landelijk vastgestelde normen voor oppervlaktewaterkwaliteit een gevaar voor de beschikbaarheid van deze voor u noodzakelijke plantmedicijnen. Bewust omgaan met de waterstromen tijdens de teeltwisseling is hiervoor van groot belang. Onnodige, voor het oppervlaktewater belastende lozingen, zijn hiermee veelal te voorkomen. Een doordachte planning van de teeltwisseling en exacte kennis van de waterstromen op het bedrijf is een eerste vereiste. 

Hoe kunt u waterbewust maar efficiënt van teelt wisselen?

Hoe kan u als ondernemer nu een teelwisseling realiseren, op zo’n manier dat het oppervlaktewater niet wordt belast? Hoe maak je optimaal gebruik van de riolering? Hoe voorkom je lozingen (en/of riool overstorten) rondom de teeltwisseling? Op deze pagina proberen we u in diverse artikelen antwoord te geven op deze vragen en u mogelijkheden en aandachtspunten mee te geven om bewuster om te gaan met “water” tijdens de teeltwisseling. Hiervoor gaan we te rade bij diverse bedrijven en overheidspartijen. Daarnaast kunt u hiernaast een leaflet downloaden met daarin meer tips en trucs. Ook is er een leaflet beschikbaar waarin een werkwijze beschreven staat voor het voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten. Dit leaflet is een 'levend' document en zal aan de hand van de meetresultaten (WP 1 van het onderzoek 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten') bij telers gedurende de teeltwisseling worden aangepast.

In deze notitie staan, naast de wettelijke verplichtingen, handige tips om de milieubelasting tijdens de teeltwisseling en het begin van de nieuwe teelt, zo klein mogelijk te houden. Het voordeel hiervan is ook dat tijdens de nieuwe teelt meer mogelijkheden zijn om de watergift voor het gewas te optimaliseren.

Special Teeltwisseling & Water

De special 'Teeltwisseling & Water’ is tot stand gekomen door een samenwerking van vakblad Onder Glas en Afsprakenkader Emissieloze kas.

Lees hier de special. Een hardcopy is op te vragen via water@glastuinbouwnederland.nl.

Nieuws teeltwisseling

Aandacht voor water bij start nieuwe teelt

De kwaliteit van het irrigatiewater is bij de start van de teelt cruciaal. Het jonge gewas is kwetsbaar en kan flinke schade oplopen als de kwaliteit van het water niet goed is. Bij de start van een nieuwe teelt op substraat wordt veel…

Lees meer
Meer Nieuws teeltwisseling

Onderzoek en projecten teeltwisseling

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Afgerond

Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een…

Lees meer
Meer Onderzoek en projecten teeltwisseling