Reinigingswater van irrigatieleidingen

Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Verstoppingen in het irrigatiesysteem kunnen ongelijkheid in de afgifte van druppelaars veroorzaken. Ze kunnen worden veroorzaakt door neergeslagen meststoffen en door vorming van biofilm aan de binnenzijde van de leidingen.

De biofilm kan tegelijkertijd een vestigingsplaats zijn voor pathogene micro-organismen, van waaruit ze zich kunnen verspreiden door het hele teeltsysteem. Het schoonhouden van de leidingen tijdens de teelt of tijdens de teeltwisseling is daarom belangrijk voor een optimaal werkend irrigatiesysteem. Bij het reinigen van de leidingen tijdens de teeltwisseling komen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vrij. Aandacht voor het voorkomen van emissie via deze waterstroom is daarom gewenst! De notitie ‘Reinigen irrigatieleidingen’ geeft best practices voor het voorkomen van emissies.

Het project
Deze notitie is onderdeel van het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. Het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is topprioriteit. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan het binnenhouden van drainwater, nu zijn ook andere waterstromen onder de loep genomen.

Het project valt onder de publiek private samenwerking (PPS) Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk gewasoverstijgende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Bekijk de notitie van dit onderdeel van het project via onderstaande link.

Meer nieuws