Hoopvolle resultaten binnen het natrium- onderzoek

Binnen het natrium- onderzoek wordt gewerkt aan verschillende oplossingsrichtingen om te voorkomen dat natrium een zodanig probleem wordt dat drainwater niet meer kan worden hergebruikt en tot lozing moet worden overgegaan. Tijdens de laatste vergadering van de begeleidingscommissie (=BCO) zijn de resultaten van het onderzoek uit 2017 besproken en zijn er afspraken gemaakt over de voortgang in 2018. De resultaten van 2017 zijn zodanig hoopvol dat de BCO heeft besloten het onderzoek in 2018 op alle onderdelen voort te zetten.

Grenswaarden van natrium opnieuw interpreteren
 In het eerste onderdeel van dit onderzoek wordt de  grens van natrium opnieuw geïnterpreteerd aan de hand van teeltproeven. Tevens wordt aandacht geschonken aan de K-Ca-Mg verhoudingen en onderzocht in hoeverre hiermee de gevoeligheid voor natrium kan worden beïnvloed.

De huidige grenswaarden welke in de praktijk worden aangehouden, lijken wat aan de voorzichtige kant. Zo ligt de huidige grenswaarde voor paprika op 6 mmol/l. In 2017 heeft de teeltproef met paprika laten zien dat een natriumwaarde van 10 mmol/l niet leidt tot een verlies van kwaliteit en/of productie. Afgesproken is dat in 2018 een teeltproef met tomaat zal plaatsvinden, om ook voor dit gewas na te gaan in hoeverre de huidige grenswaarde van 8 mmol/l in de praktijk nog realistisch is.  Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de opbrengst en kwaliteit maar ook naar de gevolgen voor de  houdbaarheid en de smaak. Uit eerder onderzoek is namelijk bekend dat een verhoging van het natriumgehalte (bij gelijke EC) een verbetering van de smaak gaf.

Met restgoot-methode meer natrium aanbieden
In het tweede onderdeel wordt onderzocht in hoeverre  we kunnen zorgen dat het gewas meer natrium opneemt. Hiervoor wordt de “restgoot-methode” toegepast, waarin gebruik wordt gemaakt  van een in tweeën gesplitst wortelsysteem . De wortels specialiseren zich, een deel van de wortels krijgt een verhoogd natriumgehalte aangeboden. In 2017 zijn hiervoor korte teeltproeven uitgevoerd met komkommer en tomaat . Gebleken is dat er veel meer natrium kan worden opgenomen door de plant, zonder dat dit tot opbrengst en/of kwaliteitsverlies leidt. Onduidelijk is nog of deze methode voldoende effectief bij kan dragen aan de natriumproblematiek. De BCO heeft besloten om dit onderzoek in 2018 voort te zetten met een langere teeltproef met tomaat. Hiervoor wordt allereerst gewerkt aan een systeemontwerp, om te komen tot een praktische toepassing van de  “restgoot-methode”. Een voorwaarde is namelijk wel dat deze methode gemakkelijk te integreren is binnen de huidige praktijk.

Met humaten de opname van natrium beïnvloeden
In het derde onderdeel wordt onderzocht in hoeverre  door de toepassing van humaten de opname van natrium positief kan worden beïnvloed. In 2017 is gestart met kiemproeven in het laboratorium om een eerste indruk te krijgen van de werking van humaten.  In deze proeven lijkt het erop dat, wanneer humaten worden toegevoegd, er minder natrium in het droge stof van de plant zit en dat door de humaten het natrium dus uit de plant wordt gehouden. Het is nog niet duidelijk waar het dan blijft. Ook is nog niet duidelijk of het humaat nog andere elementen bindt naast natrium. Besloten is dat de gevonden effecten voldoende interessant zijn om in 2018 het onderzoek voort te zetten met een korte teeltproef. Hiervoor is gekozen voor een teelt van sla op water.

Uitvoering en financiering van het onderzoek
Het onderzoek  “Telen met toelating hoger natrium” is een onderdeel van het tweejarig project “voorkomen en bestrijden emissies kasteelten”. Het project is gestart in 2017. Het werkpakket wordt gefinancierd door de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de Stichting Programmafonds Glastuinbouw en HuminTech. Uitvoering ligt bij Wageningen University & Research.

Meer nieuws