Tussenresultaten onderzoek naar gewenste nullozing substraatteelten

In het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten' worden in vier werkpakketten openliggende kennisvragen opgepakt om de laatste stappen naar de gewenste nul-emissie bij substraatteelten mogelijk te maken. Het project is gestart in 2017 en loopt door tot eind 2018. Van het eerste jaar is inmiddels een tussenrapportage beschikbaar.

Ook in de toekomst is geld nodig om dergelijk onderzoek uit te kunnen blijven voeren.  Hiervoor is Kennis in je Kas (KijK) van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

In 2017 zijn voor dit project de volgende resultaten te benoemen:

WP1: Afwijkende waterstromen
In 2017 is er een grote dataset verkregen over de samenstelling van de verschillende waterstromen tijdens de teeltwisseling. De interviews met de telers laten zien dat er grote verschillen bestaan in de werkwijze tijdens de teeltwisseling, die grote gevolgen heeft voor de mogelijkheid tot hergebruik van water (al dan niet na waterbehandeling). Voor de teeltwisseling is een werkwijze ontwikkeld; momenteel wordt gewerkt aan best practices voor de andere waterstromen.

WP2 Forward Osmosis
De toepassing van Forward Osmosis (FO) in de tuinbouw is onderzocht. Voor het indikken van de spuiwaterstroom biedt FO met als trekvloeistof een geconcentreerde nutriëntenoplossing perspectief, voor het onttrekken van gietwater uit brak grondwater minder. In 2018 volgt een proef en optimalisatie van de scenario’s.

WP3 Telen met toelating hoger natrium
De Na-normen voor paprika zijn in 2017 geherinterpreteerd met een duurproef, waarbij bleek dat een verhoging van de paprika Na-norm tot 8-10 mmol/l veilig kan. Momenteel vindt vergelijkbaar onderzoek plaats naar de Na-normen voor tomaat. Daarnaast is aangetoond dat de restgoot-methode (gescheiden wortelsysteem) gebruikt kan worden om extra Na op te nemen zonder negatieve gevolgen voor groei. Momenteelt wordt deze methode op semi-praktijkschaal getest (gewas; tomaat). Ook het toedienen van humaat aan testgewassen bij een hoog natriumgehalte, kan de negatieve gevolgen hiervan te niet kan doen. Ook hier vindt verder onderzoek naar plaats.

WP4 Effecten ontsmettingsproducten in recirculerende teelten
Tenslotte is er inzicht verkregen in de risico’s bij het gebruik van chloorhoudende ontsmettingsmiddelen in emissieloze teelten.

Het tussenrapport is beschikbaar en te downloaden via onderstaande link.

Meer nieuws