Reinig ook de bodemslib uit draintanks

Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

In drainwatersilo’s vormt zich tijdens het gebruik op de bodem een laag organisch materiaal. Dit zorgt voor een verlaging van de buffercapaciteit van de silo en vormt daarnaast potentieel een voedingsbron voor allerlei micro-organismen die zich in het slib kunnen vestigen.

Nu hergebruik van filterspoelwater vaak via de silo voor te behandelen drainwater gaat, vormt zich daar meer slib dan voorheen. Het is daarom zaak om de drainwatersilo’s ook schoon te maken. Slib wordt als een waterige massa uit de silo verwijderd, waarna het moet worden afgevoerd via een erkende verwerker. Het laten bezinken van het slib en het afpompen van het bovenstaande water kan de hoeveelheid af te voeren materiaal verminderen, zodat kosten bespaard kunnen worden. De notitie ‘Bodemslib draintanks’ geeft inzicht in de samenstelling van het slib en het bovenstaande water en geeft aandachtspunten voor eventueel hergebruik van dit water.

Het project
Deze notitie is onderdeel van het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. Het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is topprioriteit. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan het binnenhouden van drainwater, nu zijn ook andere waterstromen onder de loep genomen.

Het project valt onder de publiek private samenwerking (PPS) Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk gewasoverstijgende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Bekijk de notitie van dit onderdeel van het project via onderstaande link.

Meer nieuws