Mogelijkheden onderzoeken voor hergebruik afwijkende waterstromen

In 2017 is het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ van start gegaan. Een onderdeel (werkpakket 1) van dit project is een optimaal beheer van de waterstromen en de zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie. Het voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling bij substraatteelten kan door de waterstromen zo veel mogelijk her te gebruiken. Het onderzoek richt zich erop om te kijken of restwaterstromen, die nu nog worden geloosd, toch zijn her te gebruiken. En als dat niet mogelijk is, hoe deze dan het beste van gewasbeschermingsmiddelen zijn te zuiveren voordat het wordt geloosd.

Zuiveringsverplichting
Vanaf 1 januari 2018 hebben telers een individuele zuiveringsplicht. Wettelijk hoeven alleen drain- en drainagewater (bij grondgebonden teelten) en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater) voor lozing te worden gezuiverd. Waterstromen die tijdens de teeltwisseling in de drainsilo terecht komen, zijn niet los te zien van drainwater en moeten daarom als drainwater worden behandeld.

Afwijkende waterstromen
Tijdens de teeltwisseling zijn er restwaterstromen van onder andere:

  • reinigingen en ontsmetten van het watergeefsysteem;
  • reinigen en ontsmetten van teeltgoten, -tafels en rolcontainers;
  • reinigen van binnenzijde kasdek;
  • slib uit silo’s en bassins;
  • drainagewater (uit onderbemalingssysteem) bij substraatteelt;
  • proceswater (spoelwater voor producten);
  • filterspoelwater, als het gaat om schoon water waarmee het filter wordt gespoeld.

Deze afwijkende waterstromen, die veelal worden geloosd, hoeven in principe niet te worden gezuiverd. Deze kunnen echter wel een risico opleveren als het gaat om stoffen die bij ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater terechtkomen.

Onderzoeksdoelen
Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, die het onderzoek uitvoert, bekijkt allereerst naar hoe relevant lozing voor deze waterstromen is. Wat is de reden om te lozen? Bij bijvoorbeeld het reinigen van de binnenzijde van het kasdek met fluorhoudende middelen lijkt dat onvermijdelijk. Omdat geen teler fluor in zijn teelt wil hebben en het ook zink en aluminium aantast, waardoor er verhoogde concentratie in het restwater zitten. In het project dan ook op zoek gaan naar alternatieve reinigingsmiddelen of - methodes, bijvoorbeeld met heet water, zodat het restwater is her te gebruiken.

Wanneer de waterstromen niet echt zijn her te gebruiken, dan bekijken we of zuivering zinvol is. Zo ja, dan goede zuiveringstechniek hiervoor aandragen. Slib kan bijvoorbeeld niet door een UV-installatie worden gezuiverd, omdat de transmissie te laag is.

Watermonsters
Bij een twintigtal telers, aangedragen door LTO Glaskracht, zijn verschillende monster van waterstromen genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd op een tiental parameters, waaronder: gewasbeschermingsmiddelen, zouten, fluor, chloraat en perchloraat, aluminium en zink. Hier zijn een aantal aandachtspunten uit gekomen, waar het onderzoek het komende half jaar mee aan de slag gaat om tot bruikbare adviezen voor de praktijk te komen.

Het project valt onder de publiekprivate samenwerking Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Dit waterproject is daarmee een belangrijk voorbeeld van een project wat nog met 'oude PT-gelden' wordt gefinancierd. Hierdoor is het mogelijk gewasoverschrijdende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws