Project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten' officieel van start

Het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten' is vrijdag 17 maart officieel van start gegaan. Het project valt onder de publiek-private samenwerking Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Dit waterproject is daarmee een belangrijk voorbeeld van een project wat nog gefinancierd wordt met 'oude PT-gelden'. Hierdoor is het mogelijk gewas overschrijdende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 te komen tot een nagenoeg emissieloze kas.

Bij de startbijeenkomst waren alle partners en onderzoekers aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn alle vier de afzonderlijke werkpakketten nader toegelicht. Het project heeft een looptijd van twee jaar. De projectuitvoering vindt plaats door Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw (vanuit de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en KWR (vanuit de topsector Water). Door kennis te bundelen vanuit zowel de tuinbouw als de watersector, hopen we grote stappen te kunnen maken op dit dossier. Binnen dit project wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen voor knelpunten die door ondernemers zijn benoemd en zijn aangegeven als knelpunt om te komen tot een emissieloze kas.

Werkpakketten
In werkpakket 1 wordt verder gewerkt aan een aantal knelpunten die nog heersen rondom het beheren van waterstromen en het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen (in specifieke afvalstromen en/of bij collectieven). In werkpakket 2 wordt de ontwikkeling van forward osmose voor de tuinbouw als duurzame ontzoutingstechniek onderzocht. In werkpakket 3 wordt nieuwe kennis opgedaan over natriumopname en –gevoeligheid van kasteelten en hoe deze zijn te beïnvloeden door innovatieve teelt strategieën. In het vierde werkpakket wordt het effect van het gebruik van chloorhoudende ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende teelten onderzocht.

Elk werkpakket heeft een eigen BCO, waarin uiteraard de sector ook vertegenwoordigd is. Binnen de BCO vindt de verdere afstemming en verdere uitwerking van het project plaats. Meer over de projecten kunt u binnenkort lezen op deze website. 

Meer nieuws