Optimaal beheer waterstromen en zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. 

Drain-/drainagewater en filterspoelwater moet per 1 januari 2018 gezuiverd worden van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn nog een aantal andere waterstromen waarmee gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen het bedrijf verlaten. WP1 van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten heeft deze waterstromen in beeld gebracht, de samenstelling gemeten en werkwijzen ontwikkeld voor het voorkomen van deze emissie. Best practices zijn beschreven of ontwikkeld, zodat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door de telers verlaagd kan worden. Waar mogelijk zijn maatregelen ontwikkeld waar de telers naast het verminderen van de hoeveelheid lozingswater ook een teeltvoordeel of een kostenbesparing kunnen organiseren.

Resultaten

In het kader van dit project is een leaflet gemaakt, waarin een werkwijze beschreven staat voor voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten. Tijdens de teeltwisseling is bij een aantal telers metingen verricht om de samenstelling van de verschillende waterstromen vast te stellen. Op basis van de informatie die met deze metingen is verkregen, is bekeken hoe met deze waterstromen het beste kan worden omgegaan. De resultaten alsmede de best practises zijn opgenomen in de volgende notities:

Projectnummer 1605-016
Startdatum 01-03-17
Einddatum 31-03-19
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en teeltwisseling