Optimaal beheer waterstromen en zuiverings- en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologie

Beschrijving

Dit betreft werkpakket 1 van het overkoepelende project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. 

Drain-/drainagewater en filterspoelwater moet per 1 januari 2018 gezuiverd worden van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn nog een aantal andere waterstromen waarmee gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen het bedrijf verlaten. WP1 van het project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten heeft deze waterstromen in beeld gebracht, de samenstelling gemeten en werkwijzen ontwikkeld voor het voorkomen van deze emissie. Best practices zijn beschreven of ontwikkeld, zodat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen door de telers verlaagd kan worden. Waar mogelijk zijn maatregelen ontwikkeld waar de telers naast het verminderen van de hoeveelheid lozingswater ook een teeltvoordeel of een kostenbesparing kunnen organiseren.

Resultaten

Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat alle waterstromen, die tijdens de teeltwisseling vrijkomen in de reinigings- en ontsmettingsstappen, gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten. Emissie hiervan kan zorgen voor overschrijding van de normen. Het advies is daarom de waterstromen zoveel mogelijk op te vangen en te hergebruiken in de teelt. Indien dit niet mogelijk is of wenselijk wordt geacht, dan is zuivering van het water met een BZG-goedgekeurde installatie emissie van gewasbeschermingsmiddelen een goede keuze.

In het kader van dit project is een leaflet gemaakt, waarin een werkwijze beschreven staat voor voorkomen van emissies tijdens de teeltwisseling voor substraatteelten. Tijdens de teeltwisseling is bij een aantal telers metingen verricht om de samenstelling van de verschillende waterstromen vast te stellen. Op basis van de informatie die met deze metingen is verkregen, is bekeken hoe met deze waterstromen het beste kan worden omgegaan. De resultaten alsmede de best practises zijn opgenomen in de volgende notities:

Projectnummer 1605-016
Startdatum 01-03-17
Einddatum 31-03-19
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en teeltwisseling