Zorgplicht grondgebonden teelten

Beschrijving

Grondgebonden teelten moeten voldoen aan de 'zorgplicht' wat inhoudt dat zij moeten watergeven en bemesten in overeenstemming met de gewasbehoefte. Dit is lastig omdat de gewasbehoefte niet meetbaar is. Uitspoeling met een lysimeter is weliswaar te meten, maar in de praktijk stuit dit op praktische problemen. Hierdoor en door de variatie aan gewassen en bedrijfsspecifieke omstandigheden (grondsoort, grondwaterstand) zijn de in eerdere projecten ontwikkelde strategieën niet breed geïmplementeerd in de bedrijven. Kwel en inzijging vormen een andere belemmering bij grondgebonden teelten om duurzaam om te kunnen gaan met water.

Werkpakket 1
In een vorig project Bodemvochtgehalte sensoren voor emissiemanagement is een aanzet gegeven voor een virtuele lysimeter. In dit project wordt dit verder opgepakt en uitgebouwd, aangezien dit mogelijk wel leidt tot een methode welke breed te implementeren is in de bedrijven. Ook wordt verkend of een uitspoelings-signalering is te ontwikkelen op basis van de signalen van vochtsensoren op meerdere dieptes.

Werkpakket 2
In het tweede werkpakket worden de in het project Hergebruik drainagewater grondteelten ontwikkelde methode van de peilverhoging verder onderzocht door deze methode om meerdere bedrijven toe te passen en tevens de lange termijn effecten op de bodem en de beworteling te volgen.

Klik hier om het webinar terug te kijken dat in oktober 2020 is georganiseerd in samenwerking met Wageningen University & Research in Bleiswijk.

Dit project wordt gefinancierd door KijK io/Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U, Stowa, Ridder Gowing Solutions BV en diverse teeltbedrijven.

Projectnummer W19003
Startdatum 01-01-19
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer