Onderzoek gestart naar virtuele lysimeter

Recent is de startbijeenkomst geweest van het project “Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten”. Vanuit de diverse landelijke commissies van Glastuinbouw Nederland wordt dit project binnen de BCO (Begeleidende Commissie Onderzoek) gevolgd. Wanneer hergebruik van drainagewater niet (of beperkt) mogelijk is, willen telers de emissie beperken door een verdere optimalisatie van de watergift ten opzichte van de behoefte van de plant.

De bestaande lysimeter als tool
In de afgelopen jaren is al veel inspanning verricht om tools te ontwikkelen waarmee de watergift verder kan worden geoptimaliseerd. Dit betrof met name onderzoek naar een goed werkende lysimeter en vochtsensoren. Zeker de lysimeter bleek een handige tool om meer inzicht te krijgen in de mate van beregeningsoverschot. Echter om redenen is de lysimeter voor praktijktoepassing niet bruikbaar gebleken.

De toekomst van de virtuele lysimeter
In het huidige project wordt onderzocht in hoeverre een virtuele lysimeter kan worden ontwikkeld. De echte lysimeter wordt middels een rekenkundig model nagebootst tot een virtuele lysimeter, die aan de hand van data uit de procescomputer berekent wat de vochttoestand is van de bodem en de waterbehoefte van het gewas. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende grondsoorten en de verschillende gewassen. Wanneer in de toekomst een bedrijf zijn bedrijfsspecifieke data heeft ingevoerd in de virtuele lysimeter, kan de teler op basis van het model, de gevolgen van een bepaalde watergift op een dreigende uitspoeling of tekort in beeld brengen. De watergift kan zo worden afgestemd op de behoefte, waardoor emissie zoveel mogelijk wordt beperkt en het bedrijf zodoende voldoet aan de ‘zorgplicht’. Het prototype dat nu ontwikkeld wordt zal eerst uitvoering getest worden op bedrijven waar nog een echte lysimeter staat. Daarna zal deze verder getest worden op andere bedrijven. Het model wordt in eerste instantie gemaakt voor een (gemiddelde) situatie voor een gehele kas of bedrijf. Op langere termijn is de bedoeling dat de virtuele lysimeter voor een bedrijf meerdere teeltsituaties (kasafdeling, teeltvak, kraanvak) aankan. Tevens wordt binnen het onderzoek gekeken naar vochtsensoren, hiervoor wordt een aparte module ontwikkeld om uitspoeling te signaleren. Deze kunnen de virtuele lysimeter op termijn ondersteunen en helpen te ontwikkelen tot een bedrijfsspecifiek systeem waarmee een belangrijke stap gezet kan worden binnen de zorgplicht. Stip op de horizon is het ideaalbeeld dat een teler met een druk op de knop de gehele vochthuishouding van de bodem in zijn kas in één oogopslag in beeld heeft.

Verhogen drainagepeil
Binnen een ander werkparket in dit project wordt verder gekeken naar de mogelijkheden om kwel te beperken door het verhogen van het drainagepeil in de kas. Tot maximaal 20 bedrijven zullen uitgebreid worden gevolgd en gemonitord om de effecten van een dergelijke maatregel goed in beeld te krijgen.

Projectfinanciering
Dit project heeft een looptijd van vier jaar en wordt gefinancierd door KijK io/Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U, Stowa, Ridder Growing Solutions BV en diverse teeltbedrijven.

Meer nieuws