Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Per 1 januari 2018 wordt de zuiveringsplicht van kracht voor drainwater, drainagewater en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). Doel van deze maatregel is de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, die in bepaalde gebieden ondanks aansluitingen op de riolering en vergaand hergebruik nog niet aan de waterkwaliteitsnormen voldoet. WUR Glastuinbouw en KWR zijn in opdracht van o.a. LTO Glaskracht Nederland een project gestart, waarin we inzichtelijk willen krijgen wat hiervan de oorzaak kan zijn. Met deze kennis kunnen methoden ontwikkeld worden die u in staat stellen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren, zonder dat daar aanvullende wettelijke eisen rond zuivering voor nodig zijn!

Tijdens het teeltproces en de teeltwisseling bij substraatteelten ontstaan een aantal waterstromen die mogelijk gewasbeschermingsmiddelen (en meststoffen) bevatten en ongezuiverd op het oppervlaktewater terecht kunnen komen. In het project onderzoeken we wat de samenstelling van deze waterstromen is, om mogelijkheden te verkennen ter voorkoming van deze waterstromen of te komen tot hergebruik of een effectieve behandeling voor lozing.

In het project kijken we naar de volgende waterstromen:

  • Filterspoelwater (indien gespoeld met onbemest gietwater)
  • Lozingswater in teelten op andere substraten dan steenwol (kokos/veen/perliet)
  • Proceswater (fustspoelwater, transportwater, voorbehandelingswater, etc.)
  • Reinigingswater leidingen
  • Reinigingswater binnenzijde kasdek
  • Onderbemalingswater (referentiemeting vóór de teeltwisseling)
  • Reinigingswater teeltgoten/teelttafels/teeltvloer
  • Slib uit draintanks

Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

We doorlopen met u een vragenlijst (kost maximaal een uur) om een beeld te krijgen van de waterstromen op uw bedrijf. Vervolgens maken we met u een planning welke waterstromen bij u gemeten kunnen worden en op welke dagen de bemonsteringen plaats kunnen vinden. Een aantal van de waterstromen moet meerdere keren worden bemonsterd, bijvoorbeeld voor het vaststellen van het effect van de teeltwisseling op de samenstelling van het onderbemalingswater. De waterstromen zijn niet allemaal op hetzelfde moment beschikbaar, maar in de planning probeen we zoveel mogelijk metingen te combineren om zo min mogelijk van uw tijd te vragen.

Gewasbeschermingsmiddelen
Van de waterstromen stellen we vast of ze gewasbeschermingsmiddelen bevatten (indien toegepast), meten we de EC, pH en UV-transmissie en bemonsteren we voor bepaling van de nutriëntensamenstelling, concentratie reinigingsmiddelen, kiemgetal en minerale oliën/vetten. Voor de bemonstering hebben we een paar liter water nodig. Gezamenlijk met u maken we een inschatting van de totale hoeveelheid water. De gegevens worden geanonimiseerd gerapporteerd.

Vragenlijst
We hopen dat u tijd voor ons kunt vrijmaken, eventueel ook alleen voor het invullen van de vragenlijst. Hiermee helpt u de sector in het verlagen van de milieubelasting en het behoud van het middelenpakket. Bij interesse kunt u zich aanmelden via jim.vanruijven@wur.nl. Wij nemen vervolgens op korte termijn contact met u op voor het inplannen van meetdagen.

Meer nieuws