Coastar (casus Westland: droge voeten, voldoende gietwater)

Beschrijving

In het Westland komt een aantal watervraagstukken samen: hoe zorgen we voor voldoende gietwater voor tuinders op lange termijn en tijdens langdurige droogte: hoe voorkomen we (verdere) verzilting van het grondwater en hoe voorkomen we wateroverlast tijdens piekbuien?

Uit de verkenning in het vorige COASTAR project blijkt dat een 'waterbank' als organisatiemodel een grote bijdrage kan leveren aan oplossen van al deze vraagstukken, in gezamenlijkheid. Voordat dit concept op praktijkschaal (~100 hectare) kan worden getoetst, moet een aantal kennisleemtes worden ingevuld (zie Stofberg en Zuurbier 2018). Dit wordt in dit project opgepakt samen met tuinders, Gemeente Westland, Delfland, Evides en provincie.
Activiteiten omvatten onder een kwantitatieve uitwerking van de waterbank op polderschaal, modellering van effecten en risico’s op lokale en regionale schaal, beantwoording van bestuurlijk, juridische en financiële vraagstukken en analyseren van koppelkansen in relatie tot andere trajecten, zoals HTO, warmtenetten en gietwaterlevering vanuit nabijgelegen rioolwaterzuiveringen. Uiteindelijk doel is om, op basis van (maatschappelijke) kosten en baten, inzicht in kansen en risico’s en bereidheid van tuinders, in 2020 een beslissing te kunnen nemen over start pilot op praktijkschaal (~100 hectare).

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door: Stichting Kennis in je Kas, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Provincie Zuid-Holland, Topsector Water (TKI Watertechnologie; TKI Deltatechnologie).

Dit onderzoek is een vervolg van het onderzoek 'COastal Aquifer STorage and Recovery Fase II'

Projectnummer W19005
Startdatum 01-06-19
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR, Arcadis en Deltares

Meer onderzoeken en projecten

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en...

Lees meer