Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie om emissie van meststoffen in teelt van potorchidee te verminderen

Beschrijving

Bij de teelt van potorchidee Phalaenopsis wordt in vergelijking met andere teelten relatief veel drainwater (met daarin meststoffen en gewasbeschermings-middelen) per hectare geloosd. Vanwege de zoutgevoeligheid van orchideeën was er in het verleden vrijstelling van de recirculatieplicht zoals deze in 1994 voor de overige substraatteelten in werking is getreden.
Sinds 2013 geldt echter ook voor de potorchidee een emissienorm, waardoor hergebruik drainwater noodzakelijk werd. Daardoor is er voor dit gewas nog relatief weinig kennis en ervaring. De grote volumes drainwater zorgen ervoor dat er bij hergebruik van drainwater relatief weinig nieuwe voeding toegevoegd kan worden en daardoor soms moeilijk bijgestuurd kan worden in het bemestingsschema. Bovendien is het gewas gevoelig voor bacterierot (Acidovorax en Erwinia), Fusarium en virussen en kunnen de financiële gevolgen van uitval door zieke planten enorm zijn. Daardoor waren Phalaenopsistelers tot voor kort terughoudend met hergebruik van drainwater.
Afgelopen jaren is op verzoek van de gewascoöperatie potorchidee en LTO Glaskracht Nederland onderzoek uitgevoerd naar vermindering van emissie van meststoffen met behulp van recirculatie (zie recirculatie Potorchidee I, II en III. Recent onderzoek heeft laten zien dat bij het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) het voldoen aan de emissienormen beter haalbaar lijkt omdat het retourwater minder meststoffen bevat (Kromwijk et al, 2017). Telers hebben dit onderzoek nauwlettend gevolgd. De telers willen nu, in dit twee jaar durende onderzoek, gezamenlijk een volgende stap maken naar implementatie van CRF op een praktijkbedrijf.

Dit onderzoek wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door STOWA, gewascoöperatie potorchidee, Pannekoek Orchideëen, ICL en Van Os Research.

Resultaten

Goede resultaten
Ook na afloop van het project wordt de strategie nog steeds toegepast met goede resultaten. Sinds week 45 – 2018 tot nu is geen drain meer geloosd. Tweewekelijkse analyse van nutriëntengehalte in de drainsilo liet een stabiele samenstelling zien over periode van ruim 1,5 jaar met een gemiddelde EC van 1.2 mS/cm, natriumgehalte van 1.0 mmol/l en chloorgehalte van 0,8 mmol/l. Er zijn geen negatieve gevolgen geconstateerd van het bijmengen van deze natrium- en chloorcijfers in de watergift. Er vond geen verdere ophoping van natrium of chloor in de tijd plaats. Conclusie is dat het gebruik van CRF met recirculatie, de emissie van meststoffen sterk kan reduceren. Het gebruik van CRF is praktijk klaar en draagt sterk bij aan het realiseren van een nagenoeg nul emissie.

Projectnummer
Startdatum 08-01-18
Einddatum 06-02-19
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten drainwater

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer