Sterke verlaging emissie na implementatie CRF met recirculatie bij potorchidee in de praktijk

Arca Kromwijk (Wageningen UR Glastuinbouw)

Het onderzoeksproject implementatie CRF en recirculatie in de praktijk is afgerond en heeft goede resultaten opgeleverd. Er wordt nu al ruim 2,5 jaar gerecirculeerd in combinatie met CRF bemesting en in laatste twee jaar is geen drain meer geloosd. Zie bijlage voor het eindverslag van het onderzoek door Wageningen University & Research.

Tijdens het project is ruim 1,5 jaar de groei, kwaliteit, nutriëntengehalte in gift en drain en emissie gemonitord. Zes maandelijks opgepotte proefpartijen van de cultivars Pixie en Catalina lieten op de proeflocatie een goede groei in de opkweek zien in lijn met de groei op vier referentiebedrijven in de praktijk met een gemiddeld tot hoog aantal bladeren per plant. Bij de bijeenkomsten met de telers van het praktijknetwerk waarbij planten van de verschillende bedrijven naast elkaar werden gezet, werd de stand van het gewas als goed beoordeeld. Bij gemiddelde opkweekduur van 23 weken op de proeflocatie werd een goede eindkwaliteit veilingrijpe planten gerealiseerd. Catalina gaf gemiddeld 65% tweetakkers, 29% drietakkers en 5% viertakkers met 50 bloemen per plant en Pixie gaf gemiddeld 94% tweetakkers en 6% drietakkers met 69 bloemen per plant. In een houdbaarheidstest door FloraHolland is de houdbaarheid als uitstekend beoordeeld.

Goede resultaten
Ook na afloop van het project wordt de strategie nog steeds toegepast met goede resultaten. Sinds week 45 – 2018 tot nu is geen drain meer geloosd. Tweewekelijkse analyse van nutriëntengehalte in de drainsilo liet een stabiele samenstelling zien over periode van ruim 1,5 jaar met een gemiddelde EC van 1.2 mS/cm, natriumgehalte van 1.0 mmol/l en chloorgehalte van 0,8 mmol/l. Er zijn geen negatieve gevolgen geconstateerd van het bijmengen van deze natrium- en chloorcijfers in de watergift. Er vond geen verdere ophoping van natrium of chloor in de tijd plaats. Conclusie is dat het gebruik van CRF met recirculatie, de emissie van meststoffen sterk kan reduceren. Het gebruik van CRF is praktijk klaar en draagt sterk bij aan het realiseren van een nagenoeg nul emissie.

Referentiebedrijven
Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw in nauwe samenwerking met Pannekoek Orchideeën, de phalaenopsistelers van de referentiebedrijven in het praktijk netwerk, gewascoöperatie Potorchidee, ICL Specialty Fertilizers (producent CRF), VAN OS research, Glastuinbouw Nederland en Lentse & Slingerland potgrond. Het onderzoek is gefinancierd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de gewascoöperatie Potorchidee en is mede mogelijk door in kind bijdrages van alle projectpartners. Anthura en Floricultura hebben 12 partijen jonge planten van de rassen Catalina en Pixie beschikbaar gesteld. Delphy heeft het gebruik van het QMS systeem tegen gereduceerd tarief beschikbaar gesteld voor monitoring van de groeimetingen in de vegetatieve fase.

Meer nieuws