Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden

Beschrijving

Dit project beoogt grondtelers met diverse gewassen handvatten te geven om de omschakeling te maken naar 'circulair' te maken, door het drainagewater op te vangen, schoon te maken en her te gebruiken. Technische apparatuur is deels voorhanden uit de substraatteelt, maar aanpassing i.v.m. een andere chemische kwaliteit van het drainagewater is noodzakelijk. Door kwaliteitsmetingen te doen, aangepaste apparatuur te beschrijven, kosten en opbrengsten te bepalen en intensief contact te hebben met telers(groepen) wordt de weg naar circulair telen geëffend.

Beoogd resultaat
Een technisch en economisch haalbaar concept voor grondtelers die drainagewater gaan hergebruiken. Per gewas wordt kennis opgebouwd, ervaringen worden gedeeld; randvoorwaarden worden bepaald. Door deze innovatie kunnen telers individueel bepalen wat er voor hen nodig is om circulair te gaan: filtratie, ontsmetting, mengen drainagewater met gietwater, fertigeren, volumestroom en uitbannen slootwater, oplossing voor hergebruikprobleem bij zandbeddenteelten (gewas- of waterbron specifiek).

Het project wordt gefinancierd door Stichting KijK, Topsector TU/LNV en Agrozone. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, UVAR en Ridder Growing.

Projectnummer W19008
Startdatum 01-03-20
Einddatum 01-07-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Kansen voor Concentraat

Lopend

Doel: Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende…

Lees meer

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer