Centrale collectieve zuivering PAK-techniek

Beschrijving

Op 31-12-2016 is een businessplan voor het centrale collectief zuivering AWZI Nieuwe Waterweg ingediend. In de uitwerking van dit businessplan in 2017 is gekozen voor de PAK-techniek. Onderdeel van deze uitwerking is een onderzoek naar het zuiveringsrendement t.b.v. de benodigde BZG-goedkeuring bij de Beoordelingscommissie Zuiveringen Glastuinbouw (BZG). Naast dit onderzoek zijn er binnen het collectief AWZI Nieuwe Waterweg nog een aantal parallellen trajecten m.b.t. de juridische, technische en financiële uitwerking voor deze centrale collectieve variant.

Het onderzoek wat binnen het AWZI NW traject wordt uitgevoerd sluit ook aan bij de het vraagstuk rondom de keuze van de zuiveringstechniek bij het collectief Tuinbouwriolering Bommelerwaard. Bij dit collectief zou de PAK-techniek ook kansrijk kunnen zijn als voorzuiveringsstap voor de RWZI Zaltbommel. De kennis die opgedaan wordt over de PAK-techniek i.r.t. het benodigde zuiveringsrendement van minimaal 95% voor dergelijk schaalniveau (rioolwaterzuiveringen of grotere collectieven), is breder inzetbaar. 

Op basis van de onderzoeksresultaten binnen dit project zal er ook contact gezocht worden met andere onderzoeken op gebied van verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater binnen andere sectoren. Hiervoor lopen diverse TKI en STOWA onderzoeken. Daar waar relevant kan kennis en expertise gedeeld worden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Bayer Cropscience, Syngenta, deelnemende ondernemers en Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Daarnaast leveren LTO Glaskracht Nederland en Hoogheemraadschap van Delfland in-kind bijdragen middels inzet specialisten en benodigde materialen.

Resultaten

In dit onderzoek is aangetoond dat met behulp van poederkooldosering op een AWZI gewasbeschermingsmiddelen uit het standaardwater in voldoende mate kunnen worden verwijderd.

Door het toevoegen van 45,5 g PAK per m3 verrijkt influent, bij mening van standaard water met influent in verhouding 1:1, is het mogelijk om een verwijdering van minimaal 95% van de middelen uit standaardwater, en 99,5% van imidacloprid, te bereiken. De isotherm van methoxyfenozide geeft de hoogt benodigde hoeveelheid kool aan voor verwijdering van 95%. Echter is de betrouwbaarheid van deze isotherm zeer laag (R2=0.01). Wanneer gekeken wordt naar de verwijdering van de andere stoffen met een hogere betrouwbaarheid geeft pirimicarb de hoogst benodigde hoeveelheid actief kool voor verwijdering van 95%, namelijk 31,8 mg/l. Voor verwijdering van 99,5% imidacloprid is 43,3 mg/l. nodig. Om de benodigde hoeveelheid actief kool voor verwijdering van 95% methoxyfenozide vast te stellen, zouden aanvullende testen gedaan moeten worden.

Praktijkonderzoek zal kunnen uitwijzen of een hogere afbraak gevonden wordt bij de langere verblijftijd zoals aanwezig in de AWZI. Hierdoor zal een lagere hoeveelheid PAK nodig zijn.

De testen hebben uitgewezen dat de gevonden benodigde hoeveelheid PAK bij het worst scenario (50% tuinbouwafvalwater) in de range ligt waarbij uit de business case van LTO bleek dat het een interessant optie voor behandeling is. De resultaten uit dit onderzoek geven daardoor aanleiding voor het doen van onderzoek op praktijkschaal.

Projectnummer SPGW17005
Startdatum 01-07-17
Einddatum 31-12-17
Afgerond Ja
Budget €46.000
Uitvoerder KWR Water
Document

Meer onderzoeken en projecten

Samen Meten

Lopend

Met ‘Samen Meten’ zijn LTO Glaskracht Nederland, de tuinders en het Hoogheemraadschap van Delfland een gezamenlijk project gestart voor het monitoren...

Lees meer