Meest problematische stoffen voor KRW in beeld

In 2027 moet al het oppervlaktewater in Nederland voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn uit 2000 die moet zorgen voor een ‘goede toestand’ van rivieren, meren en grondwater in Europa. Met name lozingen van problematische stoffen zorgen ervoor dat het halen van de doelen nog niet is gelukt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert regelmatig stakeholdersbijeenkomsten over de voortgang van de maatregelen om de KRW-doelen in 2027 te kunnen halen. Een van die maatregelen is een lijst van de 42 meest problematische stoffen, met daarbij een handelingsperspectief om lozingen van deze stoffen terug te dringen. Op deze lijst staan gewasbeschermingsmiddelen (inclusief biociden en diergeneesmiddelen), stoffen uit de industrie en anorganische stoffen zoals metalen. Deze stoffen worden in meerdere waterlichamen teruggevonden.

Op deze lijst met 42 stoffen staan 17 gewasbeschermingsmiddelen, waarvan er 10 een toelating hebben/hadden in de glastuinbouw. Een aantal van deze stoffen is niet meer toegelaten (bijvoorbeeld imidacloprid en carbendazim), terwijl andere stoffen nog regelmatig worden gebruikt in de glastuinbouw (zoals esfenvaleraat en deltamethrin).

Watercoach
Eén van de maatregelen om de emissie van deze en andere stoffen terug te dringen, is de inzet van de watercoach. De watercoach is al aan de slag in het Westland en Oostland en gaat binnenkort ook aan de slag in andere regio’s. De watercoach brengt samen met de ondernemer de waterstromen op het bedrijf in beeld en denkt mee over het oplossen van mogelijke emissieroutes.

Strengere vergunningverlening
Een onlangs verschenen rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport roept op tot een strengere vergunningverlening en meer toezicht en handhaving als het gaat om lozingen op het oppervlaktewater. In de glastuinbouw is er geen sprake van vergunningen voor het lozen van stoffen, maar strengere handhaving in glastuinbouwgebieden helpt ook om lozingen te voorkomen. De waterschappen gaan ook steeds meer risicogestuurd handhaven en de inzet van de watercoach helpt om dat efficiënt te doen.

Meer nieuws