Waterdag op 11 juli zoomt in op Kaderrichtlijn Water en 'goed huisvaderschap’

Op donderdagmiddag 11 juli organiseren Glastuinbouw Nederland en Vertify samen opnieuw een Waterdag. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor telers en staat dit keer in het teken van de Kaderrichtlijn Water en ‘goed huisvaderschap’. De Waterdag vindt plaats in het World Horti Center in Naaldwijk.

Hoe zorgen we als glastuinbouwsector voor een verbetering van de waterkwaliteit, zodat we weerbaarder kunnen telen en meer water kunnen hergebruiken? Hoe zorgen we dat de waterkwaliteit om de kas verbetert? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de Waterdag op 11 juli. Het programma is gericht op telers en start met een plenair deel over de Kaderrichtlijn Water, 'goed huisvaderschap' en kwantificering van reststromen. Daarna volgt een update over de lopende innovatieonderzoeken over water, die (mede) zijn gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Aansluitend kunnen de volgende workshops/demonstraties bezocht worden:

1. Gerbera en komkommer nutriënten (Vertify)
Onderzoeken uitgevoerd door WUR en Vertify op effecten van een verlaagde nitraatgift op ontwikkeling van ziekten en plagen. Er zullen praktijkwaardige teelten gepresenteerd worden waarbij een dynamisch nitraatmodel wordt toegepast. Door te werken aan een weerbaar gewas, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt.

2. Telen op water: sierteelt, sla en spinazie (Meteor & Vertify)
Doel van het systeem ‘Drijvende teelt op water’ is een belangrijke bijdrage te leveren aan de verhoging van de duurzaamheid van de teelt onder glas door het voorkomen van emissies en reductie van het gebruik van chemische middelen en energie. Hoever staat het hiermee?

3. Grenswaarden waterkwaliteit (SCFF & KWR)
Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar meer en sneller inzicht in de waterkwaliteit en bijbehorende waterparameters (gewasbeschermings-, rem-, ontsmettingsmiddelen, organische stoffen) met stuurmogelijkheden gericht op een gezonde en veilige teelt. Wat zijn de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de aansturing en beheersing van het watersysteem en teelten in de glastuinbouw?

4. Nutriënten afvalwater (WUR & Van der Knaap)
In dit project verkennen we de mogelijkheden om de inputstroom van meststoffen te verduurzamen door gebruik te maken van herwonnen nutriënten uit (lokaal) beschikbare reststromen. De meststoffen worden toegepast in een testruimte.

5. Resultaten pilots precisie gewasbescherming (Glastuinbouw Nederland)
In verschillende pilots zijn nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken getest om te komen tot precisie toepassing van groene gewasbeschermingsmiddelen. In deze workshop wordt ingegaan op de resultaten.

6. Osires (WUR en KWR)
Onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van de microbiologie rond de plantenwortels door management van organische stof in het recirculatiewater, ter voorkoming van ziekten en groeiremming.

Verlenging spuitlicentie
Deelname aan de Waterdag telt mee als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Teelt. De Waterdag is een event voor telers. Bent u geen teler dan is uw aanmelding onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als u direct betaalt via iDEAL bedragen de deelnamekosten aan de Waterdag €17,50 voor leden van Glastuinbouw Nederland. Niet-leden betalen €35,00.

Aanmelding
Geïnteresseerd in deelname aan de Waterdag? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Meer nieuws