Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw vervolg

Beschrijving

Doel
Betere kennis van de omvang en het ontstaan van lekkages in de glastuinbouw. Inzicht in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Inzicht in het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen en daarmee de waterkwaliteit om de kas te verbeteren. Op termijn is meer zicht op de rol van lekkage op de waterkwaliteit en het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen.

Projectomschrijving
Ondanks dat in de afgelopen jaren zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet en in be-paalde gebieden dure maatregelen zijn uitgevoerd, blijkt uit jaarlijkse metingen dat de verbetering in de waterkwaliteit nog niet overal afdoende is. Afgelopen periode is een pilot uitgevoerd, gefinancieerd vanuit de overheid, naar lekkage bij een drietal glastuin-bouwbedrijven.
Hoofdconclusie uit de pilot was dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig. Dit is niet perse gekoppeld aan een bepaalde type teelt of ouderdom van de kas, noch geografische ligging. Tegelijkertijd was het aantal deelnemers aan de pilot te klein om de urgentie exact te duiden en conclusies op pilotniveau te generaliseren. Ook is in het pilotonder-zoek expliciet niet een link gelegd met de lokale waterkwaliteit c.q. concentratie van stoffen in het oppervlaktewater.
Projectaanpak
Binnen de recent afgeronde pilot deden mee :

  • 2 substraat (tomaten, anthurium)
  • 1 grondteler (chrysanten).

Binnen dit project worden de metingen bij deze bedrijven voortgezet, en worden de me-tingen uitgebreid door het toevoegen van 3 nieuwe bedrijven; 2 substraatbedrijven en 1 grondteeltbedrijf. Voor deze bedrijven wordt het meetnet ingericht en bemonsteren 4 x fysich-chemisch en 2 x gbm+edna.

Projectfasen:
Fase 1: Voorbereidingsfase:

  • Treffen voorbereidingen metingen
  • Samen met betrokken partners aanpak en planning vastleggen.

Fase 2:Implementatiefase

  • Metingen uitvoeren
  • Risico kaart opstellen
  • In samenspraak met installatiebranche en bevoegd gezagen verkennen en uitwer-ken ‘certificatie-schema’ lekvrije kas

Fase 3: Kennisdelingsfase
Fase 4: Evaluatie project

Projectnummer W21002
Startdatum 01-10-21
Einddatum 31-10-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Ecorys Nederland en Witteveen+Bos

Onderzoek en projecten gietwater

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater…

Lees meer