Goedkeuring programmaraad KijK voor project ‘Beperken en voorkomen lekkage’

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft begin oktober goedkeuring gegeven aan het project ' Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw' binnen het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. Met de medefinanciering van dit project hopen we meer kennis op te bouwen over de omvang en het ontstaan van lekkages.

Dit moet inzicht geven in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Uiteindelijk moet dit leiden tot een handelingsperspectief om lekkage te voorkomen en daarmee de waterkwaliteit om de kas te verbeteren.

Aanleiding
De afgelopen jaren zijn er zichtbare stappen voorwaarts gezet in de verbetering van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden. Uit de waterkwaliteitsmetingen blijkt echter dat deze verbetering stagneert, waardoor het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen in gevaar komt. Een signaal vanuit de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak in de regio’s Westland en Oostland is dat lekkages vanuit de kassen hierbij mogelijk een rol spelen.

Uitbreiding verkennende pilot
Afgelopen periode is er een pilot uitgevoerd, gefinancierd vanuit de overheid, naar lekkage bij een drietal glastuinbouwbedrijven. Hoofdconclusie uit de pilot was dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig, maar niet per se gekoppeld aan een bepaalde type teelt of ouderdom van de kas, noch aan een geografische ligging. Tegelijkertijd was het aantal deelnemers aan de pilot te klein om de urgentie exact te duiden en conclusies op pilotniveau te generaliseren.

Nieuw project
Binnen het te starten project worden de metingen bij de drie bedrijven uit de pilot voortgezet en worden de metingen uitgebreid door het toevoegen van vier nieuwe bedrijven. De focus ligt daarbij op substraatbedrijven, maar ook een grondteeltbedrijf wordt meegenomen. Voor deze bedrijven wordt het meetnet ingericht en bemonsteren: vier keer fysisch-chemisch en twee keer gbm+edna. Na afloop van het project is er meer zicht op de rol van lekkage op de waterkwaliteit en het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen.

Uitvoering en financiering
Het project wordt uitgevoerd door Ecorys Nederland en Witteveen+Bos. Naast Stichting Kennis in je Kas wordt dit project gefinancierd door het ministerie van IenW, Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland,  Stowa (Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemende telers en Hoogheemraadschap van Delfland.

Meer nieuws