Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

Beschrijving

Doelstelling
Binnen dit project wordt een handreiking ontwikkeld, waarmee in de toekomst effluent water, maar ook ander afvalwater van derden, veilig gebruikt kan worden en risico’s worden geminimaliseerd. Dit is nodig om als telers dit water als volwaardig alternatief te zien. Hierbij wordt verondersteld dat het toepassen technisch en economisch haalbaar is.

Projectomschrijving
Gebruik van effluent water (afvalwater rioolzuiveringsinstallatie) is een belangrijke optie voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw. Eerder is aangetoond dat dit water geschikt te maken is. In dit project wordt onderzocht hoe de kwaliteit van het gietwater kan worden geborgd. Dit om risico’s voor gewas en volksgezondheid te voorkomen én om gebruik geaccepteerd te krijgen binnen de gehele keten. Voorkomen moet worden dat gebruik van dit water leidt tot risico’s in de teelt, afzet, verzekering en/of publieke opinie en humane gezondheid. Gekeken wordt naar continu meten van signaalstoffen, inzet van sensoren, non-invasieve meettechnieken en decision support systems.

Financiering: Stichting Kennis in je kas, Evides, Sendot, Stowa, Groen Agro Control en de Topsector Tuinbouw en Topsector Water. Met medewerking van Greenport West-Holland, Stichting Food Compass, Achmea en Hoogheemraadschap Delfland

Projectnummer W19009
Startdatum 01-01-21
Einddatum 31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR Water, Stichting Control in Food & Flowers, Sendot Research B.V

Onderzoek en projecten gietwater

Waterbalans Hooghe Beer

Lopend

Doel: Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in…

Lees meer

Grenswaarden Waterkwaliteit

Lopend

Doel: Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. We willen meer zicht op het effect  van de aanwezige stoffen in combinatie met de…

Lees meer

AquaConnect

Lopend

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater…

Lees meer