Waterbalans Hooghe Beer

Beschrijving

Doel:
Het gebruik van grondwater en het terugbrengen van brijn van omgekeerde osmose in de ondergrond staan onder druk. Van glastuinbouwbedrijven in meerdere provincies loopt het maatwerk voor het terugbrengen van brijn in de ondergrond af op 1 juli 2022. Verlenging van het maatwerk is geen automatisme. De overheid verwacht van de sector meer inspanningen om alternatieve gietwaterbronnen te zoeken en om de milieueffecten van omgekeerde osmose te beperken c.q. te compenseren. Infiltreren van regenwater in de ondergrond én werken aan het sluiten van de waterbalans binnen een gebied kunnen goede alternatieven zijn. De haalbaarheid hiervan is modelmatig vastgesteld, maar moet verder worden ontwikkeld en vooral getoetst in de praktijk.

Projectomschrijving:
In de pilot Waterbalans Hooghe Beer worden initiatieven voor een duurzaam waterbeheer in het Westland in de praktijk getest, te weten:

  • Gezamenlijke infiltratie van overtollig regenwater van glastuinbouwbedrijven in de bodem, met als doel hergebruik als gietwater en om verzilting van het grondwater (mede veroorzaakt door omgekeerde osmose) tegen te gaan;
  • Gezamenlijke opvang van regenwater in een collectief bassin en aflaat van water om buffers vrij te maken voor opvang van hevige regenbuien om wateroverlast te voorkomen, waarbij zoveel mogelijk water in de ondergrond wordt gebracht om de waterbalans in het gebied te sluiten;
  • Monitoring van de effecten (m.n. op grond- en oppervlaktewater) en het beheer van een collectief systeem door de gebruikers.

Kennis wordt ontwikkeld en ervaring wordt opgedaan over:

  1. Ontwerp van een gekoppeld watersysteem, dat voor meerdere doelen wordt ingezet;
  2. Inzicht in juridische randvoorwaarden en vergunningverlening;
  3. Realisatie van een gekoppeld watersysteem dat door de ondernemers zelf gebruikt en beheerd kan worden, in nauwe samenspraak met het Hoogheemraadschap;
  4. Inzicht in de doorwerking van een gekoppeld watersysteem op het (grond)watersysteem. (Denk aan: effecten op waterbalans, grondwaterkwaliteit, verspreiding stoffen in de ondergrond, stijghoogten in de ondergrond, kwel naar oppervlaktewater en peilbeheer in de polder);
  5. Inzicht in de kosten en baten van een systeem in de praktijk;
  6. Inzicht in het proces van samenwerking tussen de ondernemers, Hoogheemraadschap van Delfland en andere stakeholders;
  7. Input voor (verdere) ontwikkeling van beleid en randvoorwaarden waar een waterbalanssysteem aan moet voldoen, als voorbeeld voor het Westland, maar ook voor andere gebieden in Nederland.
Projectnummer W22001
Startdatum 01-03-22
Einddatum 31-12-25
Afgerond Nee
Uitvoerder KWR Water, Deltares en extern adviseur

Onderzoek en projecten gietwater