Voorkom lekkages

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is verbeterd, maar om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (nagenoeg nul-emissie in 2027) te behalen zijn de puntjes op de i nodig. Er zijn al grote stappen gezet, maar de komende jaren moeten ook de lekkages en (on)bewuste emissies worden aangepakt en opgelost.

Aandachtspunten waterstromen

Om lekkages te voorkomen is het belangrijk om de waterstromen op uw bedrijf, ook eventuele huurlocaties, in beeld te hebben. In de video een aantal aandachtpunten.

Emissieloos telen

De overheid en de sector hebben afspraken gemaakt over het verminderen van de lozingen van drainwater, met als doel een (nagenoeg) emissieloze glastuinbouw in 2027. In het project 'Emissieloos telen' is onderzocht of voor substraatteelten volledig recirculeren, dus zonder te lozen, mogelijk is. De conclusie is dat dit met gangbare technieken haalbaar is, zonder verlies van productie en kwaliteit, als u zich aan een aantal randvoorwaarden houdt.

Om meer inzicht te geven hoe u als glastuinbouwteler stappen kunt zetten naar een (nagenoeg) emissieloze teelt, zijn de belangrijkste inzichten verwerkt in factsheets en filmpjes.

Waterstromen op het bedrijf

Inzicht hebben in de waterstromen op het bedrijf is de eerste stap om te komen tot emissiebeperking. Ook als u denk dat alle waterstromen voldoende in beeld zijn, kan het toch lonen hier eens goed naar te kijken.

Filtratie in emissieloze teelt

Filterspoelwater is in de praktijk een belangrijke lozingsbron. Er zijn mogelijkheden om de lozing van filterspoelwater te voorkomen. 

Ion specifiek bemesten

Anders naar voeding kijken en kijken naar wat de plant nodig heeft, in plaats van kijken naar de waarden in de mat, kan voorkomen dat er geloosd moet worden omdat het gewas anders niet de optimale voeding krijgt. Ion specifiek bemesten is gericht op waar het de teler om gaat: een optimaal groeiende plant!

Behandelen recirculatiewater

Problemen met de waterkwaliteit in een emissieloos teeltsysteem kunnen niet meer worden opgelost door te lozen. Dit zorgt ervoor dat nog kritischer gekeken moet worden naar wat er aan het watersysteem wordt toegevoegd.

Optimalisatie watergift

Optimaal doseren van water en voeding bij een emissieloze teelt vraagt om beter inzicht in de waterzijdige installatie en de functie van drain. Met dit inzicht kan veiliger worden geteeld terwijl  geen spui nodig is.

Omgaan met natrium

Ophoping van natrium wordt vaak genoemd als oorzaak om drainwater niet meer te kunnen hergebruiken. Wat zijn de beschikbare oplossingen?

Strategie start van de teelt

Bij de start van een nieuwe teelt  direct 100% recirculeren, dat is mogelijk. Waar moet u dan op letten?

Strategie einde van de teelt

Binnen emissieloos telen is het van belang om de teelt te eindigen met zo min mogelijk drainwater in de tank. Tips over hoe u dit kan realiseren vindt u hier.

Calamiteiten

Calamiteiten, lekkages en incidentele lozingen (bijvoorbeeld bij de teeltwisseling) zoveel mogelijk voorkomen; niet altijd makkelijk maar wel noodzakelijk in een emissieloze teelt.

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en er geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer wordt geloosd op oppervlaktewater en/of riolering, is de zuiveringsplicht voor uw bedrijf niet meer aan de orde. Meer hierover in de film “emissieloos telen” of kijk hier.