Spoelwater substraat amaryllis

Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

In de amaryllisteelt wordt ieder jaar in een deel van de kas het gewas verwijderd. Per drie tot vijf jaar wordt op deze manier de hele teelt vervangen. Na verwijdering van het gewas wordt het substraat gestoomd en gespoeld, voor het afdoden van pathogenen en het verwijderen van in het substraat opgehoopte nutriënten en organisch materiaal. De uitgespoelde meststoffen vormen bij lozing al een groot deel van de maximaal te lozen hoeveelheid stikstof (emissienormen).

Het spoelwater bevat naast meststoffen ook gewasbeschermingsmiddelen. Omdat het water via het drainsysteem wordt opgevangen, moet het daarom voor lozing worden gezuiverd. Aandacht voor het voorkomen van emissie via deze waterstroom is daarom gewenst! Hergebruik is lastig, omdat het een grote hoeveelheid water is (ongeveer 90 L/m2) die vrijkomt in een periode dat het overgebleven gewas nauwelijks water gebruikt, die bovendien ook een behoorlijke hoeveelheid zouten bevat. De notitie ‘Spoelwater amaryllis’ geeft mogelijke oplossingsrichtingen voor het voorkomen van emissies via deze waterstroom.

Het project
Deze notitie is onderdeel van het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. Het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is topprioriteit. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan het binnenhouden van drainwater, nu zijn ook andere waterstromen onder de loep genomen.

Het project valt onder de publiek private samenwerking (PPS) Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk gewasoverstijgende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Bekijk de notitie van dit onderdeel van het project via onderstaande link.

Meer nieuws teeltwisseling