Reinigen van de teeltgoot

Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Bij het reinigen van de teeltgoot tijdens de teeltwisseling komen deze meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weer los en worden via het reinigingswater afgevoerd. Reinigingsproducten kunnen ervoor zorgen dat het deel van het water dat wordt opgevangen via de draingoten niet geschikt is voor hergebruik. Voor lozing moet het reinigingswater van de teeltgoten worden gezuiverd. De notitie ‘Reinigen teeltgoot’ geeft best practices voor het voorkomen van emissies via deze waterstroom.

Bij het reinigen van de teeltgoot tijdens de teeltwisseling komen deze meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weer los en worden via het reinigingswater afgevoerd. Reinigingsproducten kunnen ervoor zorgen dat het deel van het water dat wordt opgevangen via de draingoten niet geschikt is voor hergebruik. Voor lozing moet het reinigingswater van de teeltgoten worden gezuiverd. De notitie ‘Reinigen teeltgoot’ geeft best practices voor het voorkomen van emissies via deze waterstroom.

Het project
Deze notitie is onderdeel van het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. Het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is topprioriteit. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan het binnenhouden van drainwater, nu zijn ook andere waterstromen onder de loep genomen.

Het project valt onder de publiek private samenwerking (PPS) Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk gewasoverstijgende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Bekijk de notitie van dit onderdeel van het project via onderstaande link.

Meer nieuws teeltwisseling