Reinigen van de binnenzijde van het kasdek

Jim van Ruijven (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Het kasdek wordt door alle telers regelmatig schoongemaakt, door groentetelers over het algemeen tijdens de teeltwisseling. Een deel van het water dat gebruikt wordt in het reinigingsproces komt terecht in de condenswaterafvoer.

Het water wat terecht komt in de condenswaterafvoer bevat naast de toegepaste reinigingsmiddelen (meestal met fluorcomponenten) ook gewasbeschermingsmiddelen, die door verdamping vanaf het gewas ook op het kasdek terecht komen. Aandacht voor het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via deze waterstroom is gewenst. Afhankelijk van het gebruikte reinigingsproduct kan dit water een goede bron zijn van gietwater. De notitie ‘Reinigen binnenzijde kasdek’ geeft best practices voor de omgang met het reinigingswater van de binnenzijde van het kasdek.

Het project
Deze notitie is onderdeel van het project 'Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'. Het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater is topprioriteit. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan het binnenhouden van drainwater, nu zijn ook andere waterstromen onder de loep genomen.

Het project valt onder de publiek private samenwerking (PPS) Glastuinbouw Waterproof. Voor wat betreft het private gedeelte is de financiering voor een groot deel afkomstig van Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk gewasoverstijgende kennis op te doen en te werken aan de doelstelling om in 2027 tot een nagenoeg emissieloze kas te komen.

Bekijk de notitie van dit onderdeel van het project via onderstaande link.

Meer nieuws teeltwisseling