Milieumeetlat glastuinbouw wateremissie

Beschrijving

Inzicht in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen voor oppervlaktewater is cruciaal om tuinders te ondersteunen bij hun middelenkeuze en om politiek en beleidsmakers te laten zien welke verbeteringen gerealiseerd (kunnen) worden. Dit inzicht kan eenvoudig beschikbaar gemaakt worden met de Milieumeetlat Glastuinbouw. De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, maakt het  mogelijk om middelen onderling te vergelijken en kan gebruikt worden om trends te tonen.

Op dit moment ontbreken in de Milieumeetlat glastuinbouw echter de belangrijkste emissieroutes (spui in substraatteelt en drainiage in grondteetl). Dat betekent dat de inspanningen van de glastuinders (minder spui, zuivering) niet zichtbaar worden in de Milieumeetlat. Door een beperkte inspanning is de Milieumeetlat glastuinbouw up to date te maken. Hierdoor wordt het mogelijk om te laten zien wat de inspanningen voor een milieubewuste gewasbescherming en zuivering van spuiwater opleveren aan milieuwinst.

Resultaten

In dit project zijn emissieroutes voor de glastuinbouw ingeschat, om zo milieubelasting uit te kunnen rekenen. Voor alle teelten is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid spui en/of drainage, zuiveringspercentages en mate van recirculatie. Vervolgens zijn emissies van gewasbeschermingsmiddelen obv verschillende toepassingstechnieken berekend/ingeschat.

Projectnummer W17010
Startdatum 21-03-18
Einddatum 21-03-18
Afgerond Ja
Uitvoerder Overig
Document

Meer onderzoeken en projecten

Invloed van filtratie

Lopend

Dit betreft werkpakket 2 van het overkoepelende project Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten II.  Filtratie is een belangrijk instrument om de...

Lees meer