Implementatie van het emissiemanagement systeem bij grondgebonden teelten

Beschrijving

De doelstelling van dit project is afstemming van de watergift op de gewasbehoefte op grondgebonden glastuinbouwbedrijven. Kennis uit eerder onderzoek (lysimeter, vochtsensoren en rekenmodellen) wordt verder uitgebouwd en toegepast. Hiermee wordt een verhoging van de waterefficiëntie en sterke reductie van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen bereikt.

Resultaten

Het traject van begeleiding van de implementatie van tools voor emissiemanagement kreeg een vervolg in 2014. Opnieuw werden bedrijven gemonitord. De emissie bij bio-bedrijven was ook nu weer gering, bij bedrijven met snijbloemen is in een aantal gevallen een hoge emissie geregistreerd. Naast een flink beregeningsoverschot is er ook sprake van een bemestingsoverschot met stikstof.  Een betere afstemming van de gift van zowel water als van stikstof op de gewasbehoefte is nodig. Voor deze stappen zijn betere vochtsensoren nodig maar ook aanpassing van de bemestingsstrategie. De ontwikkeling van een ideale vochtsensor is in gang gezet, maar kon door problemen van technische aard nog niet worden voltooid in 2014.

Projectnummer 14999
Startdatum 01-01-14
Einddatum 31-12-14
Afgerond Ja
Budget €61.000
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten watergift

Precisie-irrigatie Chrysant

Afgerond

Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen wordt onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is van deze knelpunten en of er verbeteringen…

Lees meer