Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in lozingswater

Recent is het project “Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw” van start gegaan. In dit project wordt een zuiveringsstrategie ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw, gebaseerd op adsorptieve en biologische principes.

Aanleiding
De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Met name voor collectieven wordt gezocht naar een duurzame, bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten.

Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennia succesvol toegepast om micro­verontreinigingen, waaronder gewas­beschermings­middelen, uit voorbehandeld oppervlakte­water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater. Kan deze kennis ook worden toegepast op het lozingswater vanuit de glastuinbouw?

Doelstelling project
In dit project wordt een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewas­beschermings­middelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Het project beoogt nieuwe kennis op te leveren over adsorptie- en afbraakroutes voor gewas­beschermings­middelen onder verschillende praktijkscenario’s. Duidelijk moet worden welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat hun ideale groeiomstandigheden zijn. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties.

Binnen dit project richten de onderzoekers zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel.

Uitvoering en financiering
Het onderzoek wordt door KWR en WUR Glastuinbouw uitgevoerd binnen de crossover tussen de Topsectoren Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project wordt medegefinancierd door Orvion B.V., Verhoeve Water & Milieu, Groen Agro Control, kwekerscollectief WEST 10 (vertegenwoordigd door Inno-Agro B.V., Akanova B.V. De sector is via LTO Glaskracht Nederland betrokken bij de klankbordcommissie van dit project (waterschap Vallei en Veluwe is hier ook bij betrokken).

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws