Aandacht voor overtredingen om waterkwaliteit glastuinbouwgebieden te verbeteren

Begin dit jaar heeft bij het Hoogheemraadschap Delfland de gebiedsgerichte aanpak plaatsgemaakt voor een risicogestuurde aanpak. Naast de waterkwaliteitsmetingen en bedrijfsbezoeken bestaat de nieuwe aanpak uit drie onderdelen: extra toezicht, steviger handhaven en meer en betere opsporingsmethoden. Ook de zeven meest voorkomende overtredingen krijgen extra aandacht, met name ook bij Glastuinbouw Waterproof.

Door de samenwerking en de bedrijfsbezoeken van de afgelopen jaren hebben de partners binnen het project de Emissieloze Kas (Delfland, gemeenten, omgevingsdiensten, glastuinbouwbedrijven en Glastuinbouw Nederland) een goed beeld waar het nog misgaat in de bedrijfsvoering. Daaruit zijn zeven overtredingen geïdentificeerd. Samen met de gemeente, omgevingsdienst en de NVWA gaat Delfland daar extra scherp op controleren. Omdat het voorkomen van dergelijke overtredingen begint bij informatie en kennisoverdracht, worden deze zeven overtredingen de komende weken en maanden op toerbeurt belicht op de website en in de nieuwsmail van Glastuinbouw Waterproof.

Die overtredingen zijn:

  1. Overstorten van drain of drainage van silo's en/of putten;
  2. Vervuilde drainage bij substraatteelt;
  3. Afvoer van condenswater verwarmingsinstallatie;
  4. Percolaat op het erf;
  5. Afvoer condenswater in de kas bij gebruik van middelen;
  6. Filterspoelwater afvoeren op de sloot;
  7. Waterafvoer via pijpjes rondom de kas.

Meer nieuws