Video Delfland geeft uitleg over Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebiedem

Martijn Esser (HH Delfland)

Tussen 2014 en 2022 is in de Gebiedsgerichte Aanpak hard gewerkt om de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden te verbeteren. Die samenwerking tussen het Hoogheemraadschap, ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw Nederland heeft in het gebied van Delfland weliswaar geleid tot verbeteringen, maar nog niet tot het gewenste effect . De Gebiedsgerichte Aanpak liep op 31 december 2022 af. Het vervolg is de Risicogestuurde Aanpak. In een video geeft HH Delfland uitleg over de vernieuwde werkwijze.

Gebiedsgerichte Aanpak
In het project Gebiedsgerichte Aanpak hebben Delfland en de glastuinbouw tussen 2014 en 2022 samengewerkt om lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater te beëindigen en waterbewust ondernemen te stimuleren. De aanpak was gericht op inzicht in de waterkwaliteit in en om de kas, de invloed van de ondernemer hierop en het vergroten van kennis over waterbewust ondernemen en het toepassen van verbeteringen in de kas.
"In samenwerking is veel bereikt. De meeste glastuinbouwbedrijven doen het inmiddels goed", constateert HH Delfland. "De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden is tussen 2014 en 2019 steeds vooruitgegaan en directe lozingen op het oppervlaktewater zien wij nauwelijks meer. Bodemlozingen en lekkages naar oppervlaktewater helaas nog wel."
In 2027 moet al het water voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (nagenoeg nul-emissie in 2027). Daarvoor is het nodig dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten uit de kassen naar bodem en water helemaal worden voorkomen. Ook een kleine waterstroom leidt al tot een normoverschrijding. Het verschil moet worden gemaakt in en om de kas.

Wat verandert er per 2023?
Op 1 januari 2023 is Delfland gestart met de Risicogestuurde Aanpak. Naast de waterkwaliteitsmetingen en bedrijfsbezoeken bestaat deze uit:

  • Risico gestuurde toezicht: Toezichthouders van Delfland gaan de komende jaren samen met de gemeente, omgevingsdienst en de NVWA risicogestuurd samenwerken om verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater op te sporen en het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te toetsen;
  • Extra toezicht op zeven overtredingen: Door alle bedrijfsbezoeken van de afgelopen jaren heeft Delfland een beeld waar het vaak misgaat. Daaruit zijn zeven overtredingen geïdentificeerd. Hierop wordt de komende jaren samen met de gemeenten, omgevingsdiensten en NVWA extra scherp gecontroleerd;
  • Steviger handhaven: Bij constatering van de genoemde overtredingen gaat Delfland steviger inzetten op handhaving. Dit kan voor ondernemers nadelige financiële consequenties hebben;
  • Meer en betere opsporingsmethoden: Om lekstromen beter te kunnen herleiden tot de bron zijn de opsporingsmogelijkheden uitgebreid met onder andere e-DNA technieken voor meerdere teelten. Daarmee is de herkomst van een lekkage of lozing beter en sneller te herleiden.

Klik hier om de video te bekijken die HH Delfland heeft gemaakt over de Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden. Meer informatie is te vinden op de website van HH Delfland. (Bron: HH Delfland)

Meer nieuws